naše úspechy

Školský poriadok

     Školský poriadok

pre žiakov ZŠ Hurbanovo, Námestie Konkolyho – Thege č.  2

 

Základné ustanovenia

 1. Riaditeľka Základnej školy  Nám. Konkolyho- Thege č.2 Hurbanovo vydáva na základe

§ 153 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole   po prerokovaní v pedagogickej rade a s orgánmi školskej samosprávy.   Školský poriadok ,    je súčasťou  pedagogickej dokumentácie, a teda je pre riaditeľa školy záväzné vypracovať ho ako samostatný dokument, ktorý je súčasťou  vnútorného poriadku školy .

 

    2.  Školský poriadok  je verejne prístupný na web stránke školy,v priestoroch zborovne školy, v pracovni riaditeľky  školy a v kmeňových triedach .

    3.  Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade  a v rade školy zabezpečí prostredníctvom  triednických hodín oboznámenie žiakov preukázateľným spôsobom. Uskutoční zápis do triednej knihy na prvých hodinách v septembri príslušného školského  roka alebo pri každej zmene školského poriadku a rodičov – zákonných zástupcov oboznámi  na  zasadnutí RZ.

 

Milý žiak, žiačka !

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí , v školskej jedálni a v ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádza zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole .

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

Úvod

I.          Práva a povinnosti žiaka

II.        Dochádzka žiakov do školy a príchod žiakov do školy

III.        Práva a povinnosti rodiča

IV.       Správanie sa žiakov počas vyučovania

V.        Správanie sa žiakov cez prestávky

VI.       Odchod žiakov zo školy

VII.      Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, objekty a areál školy

VIII.    Starostlivosť o zovňajšok

IX.       Správanie sa žiakov mimo školy

X.        Povinnosti žiaka v školskej jedálni

XI.       Povinnosti týždenníkov a šatniarov

XII.      Dochádzka žiakov do ŠKD

XIII.    Výchovné opatrenia

XIV.    Komunikácia žiaka a rodičov s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

 

 PRÍLOHY:

 

Prílohy č. 1 Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí

Príloha č. 2 Opatrenia pri príznakoch akútneho prenosného alebo parazitárneho ochorenia.

Príloha č. 3 Prevencia a riešenie šikanovania žiakov

Príloha č. 4 Režim žiackej knižky

Príloha č. 5 Riešenie výchovných problémov

 

I.

Práva a povinnosti žiaka :

 

 1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.   
 3. Žiak má právo na omyl.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích  výsledkov.
 6.  Žiaci školy 1. stupňa majú podľa Vnútorného poriadku právo navštevovať školský klub detí.
 7. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 8. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor

   na čokoľvek.

 1. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 2. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných .
 3. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

 

 1. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálne.
 2. Škola je povinná zabezpečiť ochranu zdravia vo výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo    súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb
 •  prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
 • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

14. Škola je povinná viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

 

 

II .

Dochádzka žiakov do školy a  príchod žiakov do školy

 

 1. Do školy prichádzaj v čase medzi 7.30-7.45. Najneskoršie 5 minút pred začiatkom vyučovania máš byť v triede.
 2. Pri príchode do školy pred vchodom do budovy si očisti obuv, vrchný odev si odlož do šatne  a prezuj  sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek. V hlavnej budove do 7.45 disciplinovane čakaj v šatni a len po zazvonení môžeš ísť do triedy .
 3. Na popoludňajšie vyučovanie či  inú záujmovú činnosť čakaj v šatni na príchod vyučujúceho alebo vedúceho , len s ním môžeš ísť do triedy a  na miesto záujmovej činnosti. Prezúvanie je rovnako povinné ako pri dopoludňajšom vyučovaní.
 4. Ak prídeš do školy na bicykli, uzamkni ho v stojane svojej triedy a po areáli školy na ňom nepremávaj.
 5. Po príchode do školy, až do skončenia vyučovania bez dovolenia učiteľa nesmieš opustiť areál školy .
 6. Na vyučovanie a ostatné podujatia školy prichádzaj pravidelne a načas.
 7. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, oznám to vopred buď sám alebo Tvoji rodičia triednemu učiteľovi. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje vyučujúci učiteľ, z jedného až troch vyučovacích dní triedny učiteľ,  viac ako 3 dni  riaditeľ školy na písomnú žiadosť rodiča.
 8. Každú neúčasť na vyučovaní musíš ospravedlniť lekárskym potvrdením, alebo potvrdením od rodiča.
 9. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny nemusí ospravedlniť.
 10. Za neospravedlnené hodiny dostávaš výchovné opatrenie a  môžeš mať zhoršenú známku zo správania.
 11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 12. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje porušenie zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok nie len  v škole ale i na podujatiach organizovaných školou ( výlety, lyžovačka, rozlúčková slávnosť, exkurzie) alebo aj mimo školy. Za takéto priestupky môžeš dostať zníženú známku zo správania.

 

          III .

 Práva a povinnosti rodiča

 1. Slušne sa k sebe správajú aj pedagógovia, zamestnanci a rodičia (zákonní zástupcovia žiaka). Pri vstupe do budovy počas vyučovacej hodiny sa najskôr ohlásia na sekretariáte. Pri vstupe počas prestávky môžu navštíviť vyučujúceho, s ktorým majú dohodnuté stretnutie, resp. aj svoje dieťa, ak tým nebude narušený pedagogický pokoj, organizácia vyučovania, alebo ak rodič nemá súdom obmedzený kontakt s dieťaťom.. Zákonným zástupcom a verejnosti z bezpečnostných dôvodov nie je povolený vstup do budovy školy v čase prevádzky, okrem akcií organizovaných školou a vopred dohodnutých konzultácií s pedagógmi školy. Rešpektujú právne ustanovenia na ochranu učiteľa ako verejného činiteľa.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 

           a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

          b) Zákonný zástupca má právo na ochranu osobných údajov, svojho súkromia ako aj svojej rodiny. Je povinný škole oznámiť údaje nevyhnutné na riadne vedenie školskej agendy podľa platných predpisov.

          c) Zákonný zástupca má právo, ale aj zákonnú povinnosť spolupracovať so školou a zúčastňovať sa triednych aktívov. Má informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných problémoch dieťaťa (najmä srdcová chyba, epilepsia, cukrovka, astma, alergie, výskyt vší...) a o iných problémoch, ktoré by mal učiteľ poznať (zákonné obmedzenie kontaktov niektorého z rodičov s dieťaťom, sociálne znevýhodnené prostredie...)

          d) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, prostredníctvom webového sídla školy( www.zshurbanovo.edupage.org ) kmeňových triedach. Prostredníctvom  triednych schôdzí rodičovského združenia, alebo u riaditeľky školy.

          e) byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Spôsoby kontaktu sú: systematicky prostredníctvom žiackych knižiek, uskutočňovaním triednych schôdzí rodičovského združenia, ktoré sú najmenej 4x za školský rok, na ktoré triedny učiteľ prizýva prostredníctvom ŽK, alebo pri individuálnych konzultáciách s triednym alebo vyučujúcim učiteľom . Kontakty telefonické, mailové a na webové sídlo školy sú uvedené jednotne v každej žiackej knižke . Doporučeným listom prizýva triedny učiteľ alebo riaditeľka školy zákonného zástupcu na pohovor. Informovať je možné aj  počas konzultačných hodín výchovnej poradkyne a to v stredu od 14,00 do 16,00 hod. (Príloha č. 4 Režim žiackej knižky )

          f) aby škola informovala zákonného zástupcu, ktorý má dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o zamýšľaných doplnkových aktivitách v dostatočnom predstihu, čím pre neho vytvorí dostatočný priestor obrátiť sa na druhého rodiča so žiadosťou o čiastočnú alebo úplnú úhradu prípadných finančných nákladov. Podkladom pre rozhodovanie každého rodiča, sú informácie o dieťati poskytované školou a školským zariadením. Na tieto má ako zákonný zástupca právo podľa § 144 ods. 6 školského zákona bez ohľadu na to, či je manželom, rozvedeným alebo slobodným rodičom, resp. či ide o dieťa zverené do jeho výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) garantuje právo druhého rodiča získavať informácie o spoločnom dieťati od rodiča, ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. Má právo,

          g) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťa a to: počas konzultačných hodín výchovnej poradkyne, odborných pg zamestnancov alebo telefonickým dohovorom s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou, alebo riaditeľkou školy,

          h) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy alebo školského zariadenia

          i) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase  riaditeľa školy

          j) na podujatiach organizovaných školou sa môžu žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu ( súčasť vnútorného poriadku školy), ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom zasadnutí rodičov.

 

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný

  1. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
  2. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
  3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  4. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 1.        e. nemal by rušiť vyučovací proces, činnosť školy, učiteľov, žiakov a vstupovaním do priestorov šatní a školskej              jedálne narušovať výchovu k samostatnosti žiaka. Na kontakt s učiteľmi by mal využívať dohodnutý čas,                      triedne aktívy. Ak sa chce počas konzultačného dňa kontaktovať aj s iným ako výchovným poradcom, oznámi              mu túto požiadavku najneskôr v piatok do 12:00 hod. pred termínom konzultačného dňa. Účasť učiteľa na                     konzultačnom dni je potom pre neho povinná.
 2.        f. má pravidelne kontrolovať domácu prípravu žiaka, prípravu učebných pomôcok a kontrolovať žiacku knižku               ďalej ŽK. Odporúčame rodičom kontrolovať žiacku knižku a svojím podpisom minimálne raz za týždeň                         potvrdiť informovanosť o práci, hodnotení a správaní žiaka. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov,           ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich pedagóg predvolá do školy. Žiakom sa zakazuje akokoľvek                         upravovať vzhľad, formu a obsah ŽK (vytrhávať strany, prepisovať známky, dokresľovať a dopĺňať texty... ). Pri           strate žiackej knižky je povinný obratom zakúpiť novú. V prípade zabudnutia ŽK túto skutočnosť pedagóg                   poznačí v klasifikačnom zázname s dátumom a známkou, ktorú žiak dostal. Túto známku si žiak dá zapísať                   nasledujúci deň, resp. hneď, ako bude mať ŽK. Časté zabúdanie ŽK je zohľadnené výchovným opatrením.
 3.      g. Rodič dohliada, aby žiak išiel do školy oddýchnutý a najedený. Zodpovedá za správanie, výchovu a úpravu                   zovňajška žiaka.
 4.      h. zodpovedá za to, že žiak si neprinesie a nepožije na podujatiach organizovaných školou alkohol, cigarety,                     energetické nápoje, omamné látky a nápoje podliehajúce zákazu (školský výlet, exkurzie ap.).
 5.      i. informovať školu alebo školské zariadenie telefonicky, alebo iným spôsobom o zmene zdravotnej spôsobilosti              jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh                výchovy a vzdelávania, bezodkladne
 6.      j. zákonný zástupca je povinný písomne požiadať riaditeľstvo školy o súhlas s plnením PŠD v cudzine. Žiada o               súhlas na vykonanie komisionálnej skúšky, ak žiak neprospieva alebo plní povinnú školskú dochádzku v                       zahraničí.
 7.     k. zákonný zástupca je povinný bezodkladne požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky, ak nesúhlasí s                           klasifikáciou. Komisionálnu skúšku žiak vykoná do 3 dní od vydania rozhodnutia riaditeľa školy.
 8.     l. je povinný včas uhradiť poplatky za návštevu v ŠKD a zaplatiť žiakovi stravu do ŠJ
 9.   m. môže sa aktívne podieľať na príspevkoch do fondu rady rodičov aj pri získavaní prostriedkov z 2% daní. Tieto               fondy spravujú rodičia a účelovo ich poskytujú do oblastí, ktoré zlepšujú podmienky pg. činnosti pre žiakov.
 10.    n. ak sa rodina ocitne v hmotnej núdzi, v spolupráci so školou môže využiť výhody štátnej podpory pri zabezpečení         učebných pomôcok, úhrade stravného.
 11.    o. oznámiť dôvod akejkoľvek neprítomnosti žiaka na vyučovaní telefonicky, alebo iným spôsobom triednemu                   učiteľovi čo najskôr, najneskôr však do 2 dní
 12.    p. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil vrátane znehodnotenia alebo straty žiackej knižky,
 13.    q. vziať na vedomie a vlastnoručným podpisom potvrdiť v žiackej knižke, že sa oboznámil s informáciami zo školy         a  prekonzultoval ich so svojím dieťaťom,
 14.    r. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a jeho časťou- školským              poriadkom,
 15.   s. rodičia sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov,       e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa)
 16.   t. rodičia by mali byť v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi prostredníctvom rodičovského združenia 4x do roka,
 17.  u. rodičovské združenie je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na       riadení škôl a výchovných zariadení,
 18.   v. rodičovské združenie plní úlohu poradného orgánu riaditeľky školy, rodičia prostredníctvom rodičovského                    združenia môžu škole poskytovať materiálnu i verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní          školského prostredia,
 19.  w. rodičovské združenie plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri výchove žiakov predovšetkým       v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, pomáha spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými                   vplyvmi, nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho                     priaznivý priebeh a podporuje ho,
 20.  x. škola je povinná informovať rodičov o správaní a prospechu žiaka preukázateľne, učiteľ oznamuje rodičom nielen       nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy         zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.
 21.  y. vstup zákonného zástupcu do budovy školy bude umožnený, ak bol rodič predvolaný na stretnutie s pedagogickým      zamestnancom , alebo stretnutie bolo vopred písomne alebo ústne dohodnuté a to v čase mimo vyučovania.                    Vyučovanie sa rušiť nesmie.
 22.  

4. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach v mimovyučovacom čase alebo neorganizovaných školou.

5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa , žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

6. Pri ochorení dieťaťa ( aj parazitárnom ) zistenej počas vyučovania škola nadviaže kontakt so zákonným zástupcom žiaka, ktorý ho čo najskôr zoberie k lekárovi a do domáceho ošetrenia podľa odporúčania lekára.

7. Mal by mať vždy na zreteli, že pri vstupe do školy vstupuje do priestoru vzdelávania a výchovy detí. Túto činnosť zabezpečujú vysokoškolsky a odborne vzdelaní pedagógovia

 

  

         IV.

 

 Správanie sa žiakov počas vyučovania

 1. Do školy prichádzaj včas, pripravený na vyučovanie so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu na vyučovanie potrebuješ. Veci potrebné na hodinu vrátane žiackej knižky si priprav na začiatku vyučovacej hodiny .
 2. Spolu s ostatnými pomôckami na začiatku vyučovacej hodiny máš mať na lavici vyloženú aj žiacku knižku. Jednotne vyplnené žiacke knižky obsahujú dôležité údaje potrebné pre komunikáciu medzi školou a zákonnými zástupcami žiaka. Zabúdanie žiackej knižky sa považuje za  porušenie školského poriadku a a rieši sa výchovným opatrením.
 3. V súvislosti so žiackou knižkou si povinný :
  -          mať žiacku knižku v škole každý deň
  -          pripraviť  ju na vyučujúcu hodinu spolu s ostatnými pomôckami na lavicu
  -          na začiatku vyučovacej hodiny oznámiť vyučujúcemu doma zabudnutú ŽK
  -          predložiť ju učiteľovi zakaždým, keď o ňu triedny alebo vyučujúci učiteľ požiada
  -          dať si zapísať od pedagógov  všetky výsledky klasifikácie a ostatné oznamy
  -          bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie alebo stratu  žiackej knižky,
  -         ak žiacku knižku stratíš, alebo ju výrazne poškodíš, novú zabezpečí - zakúpi rodič, zákonný zástupca.
  -        predložiť triednemu učiteľovi na kontrolu  ŽK  najmenej raz za mesiac, či je priebežne podpisovaná rodičmi
  -        Žiak je povinný nosiť žiacku knižku s vyplnenými údajmi na titulnej strane aj vo vnútri. Nesmie byť znehodnotená                  kresbami, symbolmi, pokrčená, počmáraná.
  -          Žiak je povinný týždenne aspoň jedenkrát ju daj podpísať rodičom.
 4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste podľa zasadacieho poriadku, alebo ktoré ti určil vyučujúci učiteľ podľa povahy vyučovacej hodiny. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
 5. Počas vyučovania aktívne spolupracuješ s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov, nenašepkávaj a neodpisuj.
 6. Po zazvonení si sadni na svoje miesto a disciplinovane čakaj na príchod vyučujúceho.
 7. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa vyučujúcemu učiteľovi na začiatku hodiny. Rovnako sa ospravedlň aj v prípade, ak si zabudol doniesť na hodinu niektorú potrebnú pomôcku vrátane žiackej knižky .
 8. Svoje pracovné miesto udržuj v čistote a v poriadku, dodržuj čistotu vo všetkých objektoch školy a v celom školskom areáli.
 9. K riaditeľke školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo. Pri stretnutí ich pozdrav, a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania.
 10. Ak vstúpi do triedy dospelá osoba,  pozdrav tým, že sa postavíš. Sadneš si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa zdravíš podobne. Na hodinách TEV/TSV, VYV, TCHV, pri písaní kontrolných prác, pri laboratórnych prácach na pozdrav nevstávaš.
 11. Ak chceš odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie, alebo sú zdrojom znečisťovania prostredia.
 12. Do školy sa neodporúča nosiť drahé veci (šperky, hodinky,....) a väčšiu sumu peňazí. Zakazujú sa hračky (pokiaľ učiteľ, resp. vychovávateľ nerozhodne inak), cenné predmety (diktafón, magnetofón, videokamera, diskmeny, MP3 prehrávače a iné multimediálne zariadenia a slúchadlá),  za ich stratu škola neručí.
 13. Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote a šetriť elektrickou energiou a vodou.
 14. Počas vyučovania (ani počas prestávky) žiak nesmie mobilný telefón používať.  V ŠKD musí mať mobilný telefón vypnutý do 15.00 hod. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, alebo triedneho učiteľa.
 15. Do odborných učební, dielní, cvičnej kuchyne, telocvične, učebne výpočtovej techniky vchádzaš v sprievode učiteľa a správaš sa v nich podľa ich vnútorného poriadku.
 16. Manipulovať so svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou v triede môžeš len so súhlasom učiteľa.
 17. Nevykláňať sa z oblokov a nič cez ne nevyhadzuj.
 18. Pred hodinou TEV/TSV sa prezleč v šatni do cvičebného úboru a tam čakaj na príchod vyučujúceho. V telocvični nesmieš používať obuv, v ktorej si prišiel do školy alebo ju používaš ako prezuvky v triede. Cenné predmety, okuliare, peniaze, kľúče odovzdaj na začiatku hodiny do úschovy vyučujúcemu.
 19. Všetky písomnosti a potvrdenia si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
 20. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku a iných   podujatiach dodržiavaj pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov ohľadom BOZP.
 21. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog, pitie energetických nápojov  a užívanie akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok v škole  v celom areáli školy i na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku a iných   podujatiach . Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných a zdraviu škodlivých látok do areálu školy alebo na školské vychádzky, exkurzie, výlety, lyžiarske a plavecke výcviky a iných   podujatiach (rozlúčková, venček) sa považuje za mimoriadne porušenie školského poriadku.
 22. V škole aj v okolí školy platí zákaz nosenia ostrých predmetov (nože, zbrane a pod.) ktorými je možné ohrozovať zdravie vlastné alebo iných. Zákaz sa vzťahuje aj na manipuláciu s predmetmi zápalky, zapaľovače, zábavná  pyrotechnika  (petardy, rakety, dymovnice a pod.
 23. V škole je zakázaná propagácia a šírenie symbolov akýchkoľvek hnutí, siekt a ideológií napr. fašizmus, rasizmus, propagácia anarchistov, skinheadov, a pod.
 24. Zakazuje sa poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov (internet), ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.
 25. Žiak je povinný zahlásiť úraz alebo nevoľnosť dozor konajúcemu učiteľovi z hľadiska BOZP.
 26. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov – zápis v TK o poučení BOZP.
 27. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne.  Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje !
 28. Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.

 

 

      V .

 Správanie sa žiakov cez prestávky

Žiakom je prísne zakázané:

 1. naháňať sa vo vonkajších i vnútorných priestoroch školy
 2. odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré sú následne zdrojom úrazu
 3. Desiatuj cez veľkú prestávku v triede, malé prestávky využi na vykonanie zdravotno-hygienických potrieb a na prípravu na nasledujúcu hodinu .
 4. Ak máš vyučovanie mimo svojej triedy, opustíš ju najneskôr 3 min. pred  začatím hodiny
 5. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a kdekoľvek v školskom areáli. Nenechávaj zbytočne tiecť vodu, svietiť svetlo a nezdržiavaj sa zbytočne v hygienických zariadeniach.
 6. vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky
 7. opúšťať triedu v čase vyučovacej hodiny  a hygienické potreby si vybavovať v čase prestávok
 8. používať hrubé neslušné výrazy, vulgárne slová
 9. manipulovať s učebnými pomôckami v učebniach bez súhlasu učiteľa v jeho neprítomnosti

    10.  nosiť, šíriť a prechovávať drogy, alkohol, cigarety a všetky látky ohrozujúce zdravie.
    11.  zistený jav musí škola zdokumentovať – spísať záznam s podpismi 2 svedkov – učiteľov
           poslať ho na Úrad verejného zdravotníctva doručenkou zároveň požadovať od ÚVZ informáciu o  výsledku.
   12.  Spory so spolužiakmi rieš vždy diskusiou a nie použitím fyzickej sily a hrubými výrazmi. Spolužiakovi neubližuj ani fyzicky,            ani slovom. Nešikanuj nikoho a netoleruj šikanovanie. Upozorni šikanujúceho spolužiaka, ak to nepomôže, oznám to                    ktorémukoľvek učiteľovi. Neponižuj nikoho, uznávaj iných bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, národnosť,                        postihnutie a pod.

 

VI .

 

Odchod žiakov zo školy

 1. Ráno pred 7.30 a po skončení vyučovania sa bez dozoru nesmieš zdržiavať v triede alebo na chodbách ani pred popoludňajším vyučovaním
 2. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, nastúp v triede a pod dozorom vyučujúceho zíď do šatne. Po preobutí a oblečení pod dozorom opusti budovu školy. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, odchádzajú do jedálne pod dozorom vyučujúceho.
 3. Po skončení vyučovania sa nezdržuj v budove školy, pred školskou budovou alebo inde v meste. Choď rovno domov, aby si mal dosť času na oddych aj na prípravu na vyučovanie.
 4. Žiak počas vyučovania môže opustiť školu len v sprievode rodiča ( náhla nevoľnosť, návšteva lekára...).

 

 

VII .

 

Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, objekty a areál školy

 

1.         Chráň a šetri školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie, chráň a zveľaďuj zeleň v triedach, na chodbách a v areáli školy. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie budeš musieť prostredníctvom rodičov uhradiť v plnej miere.

2.         Učebnice a zošity musíš mať riadne zabalené, do učebníc napísané svoje meno. Ak v priebehu školského roka učebnicu poškodíš alebo stratíš, musíš ju zaplatiť .

3.         Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice pred odchodom odovzdáš.

 

VIII .

 

Starostlivosť o zovňajšok

 

 

 1. Dbaj o svoju osobnú hygienu.          
  1. Do školy prichádzaj čistý/á , každodenne umytý/á a vhodne upravený/á primerane k tvojmu veku bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška, aby si mohol pohodlne vykonávať svoju prácu v škole a tiež aby si neodpútaval/a  pozornosť svojich spolužiakov od vyučovania.
  2. Na hodiny TEV/TSV a TCHV žiaci sú povinní nosiť športový úbor i  obuv a pracovný odev  požadovaný vyučujúcimi učiteľmi na zaistenie BOZP.

 

IX .

 

Správanie sa žiakov mimo školy

 

 1. V čase vyučovania aj mimo vyučovania a mimo školy  si povinný správať sa slušne  a spôsobom, ktorý bude robiť česť tebe a tvojej škole. Úctivo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
 2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom, slušne sa vyjadruj bez hrubých výrazov a vulgarizmov.
 3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.
 4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na cestách a dodržuj dopravné predpisy.
 5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
 6. Nepoškodzuj verejný a súkromný majetok.
 7. Platí pre teba zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok v škole aj mimo školy.
 8. Nenavštevuj tvojmu veku neprimerané podujatia a zariadenia, hlavne miesta a podujatia, kde sa podáva alkohol a zdržiavajú sa osoby, ktoré pre teba nepredstavujú dobrý príklad.
 9. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje ani mimo vyučovania.
 10. Ku všetkým zamestnancom školy a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo.
 11. Vedomostné a športové súťaže organizované školou, zriaďovateľom príp. inými školami  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  vyučovania, platí na nich školský poriadok. 
  Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom zasadnutí rodičov.
 12. Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, v triednej knihe poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.
 13. Počas neprítomnosti vyučujúci žiaka zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom mu triedny učiteľ vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.
 14. Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred uskutočnením súťaže predložiť riaditeľovi  školy zoznam žiakov, miesto a čas konania príp. iné organizačné pokyny na schválenie ( informovaný súhlas rodiča ).
 15. Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, na súťažiach mimo školy rešpektujú pokyny pedagogických zamestnancov  a školský poriadok.
 16. Riaditeľka školy umožní účasť žiakov na súťažiach mimo školy, aj na týchto podujatiach platí pre nich školský poriadok a v prípade porušenia platia výchovné opatrenia výchovné opatrenia.

  

X .

 

Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 

 1. Spolu s rodičmi zariaď, aby poplatok za stravovanie sa uhradzoval z bankového účtu rodičov pravidelne každý mesiac trvalým príkazom.
 2. Na obed v ŠJ prichádzaš po skončení 6.vyučovacej hodiny s vyučujúcim učiteľom. Ak Ti vyučovanie skončí skôr, do jedálne ideš sám, disciplinovane a po určenej ceste, cestu neskracuj.
 3. Pred jedálňou si odlož tašku, vrchný odev zaves na vešiak, veci nehádž na podlahu.
 4. V jedálni sa správaj podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov. Postav sa do radu. Spolužiakov  nepredbiehaj.
 5. Správaj sa kultúrne, nebehaj, nevykrikuj. So stoličkami a príborom narábaj tak, aby si nerobil zbytočný hluk.
 6. Šetri zariadenie jedálne, nepoškodzuj zo zábavy obrusy ani príbory.
 7. Do jedálne nechoď v telocvičnom úbore alebo v pracovnom oblečení z technickej výchovy.
 8. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, riad odovzdaj pri okienku.
 9. Celý obed aj polievku skonzumuj v jedálni vrátane ovocia alebo múčnika. Ohryzky alebo šupy z ovocia neodhadzuj po ceste z jedálne.
 10. Do jedálne si nenos mobil.

  

 

XI .

 

Povinnosti týždenníkov a šatniarov

 

 1. Dvojicu žiakov vykonávajúcich týždennú službu v triede určuje  triedny učiteľ a zapíše ich do triednej knihy .
 2. K základným povinnostiam týždenníkov patrí:
  1. nahlásenie chýbajúcich žiakov vyučujúcemu na začiatku  vyučovacej hodiny, zotieranie tabule, zabezpečenie učebných pomôcok podľa pokynov vyučujúcich,  polievanie kvetov,  pomoc pedagogickému dozoru pri organizovaní veľkej prestávky a kontrola tried po vyučovaní.
  2. Ak do 5 minút z nejakého dôvodu nepríde vyučujúci na hodinu, po uplynutí tohto času hlásia týždenníci jeho neprítomnosť zástupkyni  riaditeľky alebo riaditeľke školy.
  3. Počas prestávok sa starať o poriadok v triede, vetrať triedu, polievať kvety.
  4. Upozorňovať spolužiakov na slušné správanie a v prípade, ak to situácia vyžaduje, informovať dozorkonajúceho vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o dianí v triede počas prestávky.
  5. Po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky, prekontrolovať uzáver vody, zatvoriť okná.
  6. Dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvetiny.
  7. Šatniari uzamknúť počas celého vyučovania šatňu a zodpovedať za poriadok v šatni
  8. Podľa závažností neplnenia si týždenníckych a šatniarskych povinností triedny učiteľ navrhne riaditeľke  udeliť žiakovi príslušné výchovné opatrenie

  

XII .

 

Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)

 

 1. Ak si prihlásený do ŠKD, si povinný pravidelne sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti v klube a uhradiť poplatok 7,-  eur   mesačne .
 2. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku a v denníku oddelenia školy. Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť (aj žiaci 5.-9. )
 3. Zo ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
 4. Ranná služba v ŠKD je od 6.00 do 7.30, kedy v sprievode vychovávateľky prejdeš do svojej triedy. Všetci žiaci prichádzajú do ŠKD pred 7.30 hod. zotrvávajú pod dozorom službukonajúcich vychovávateliek.
 5. Podrobnosti správania sa v ŠKD určuje vnútorný poriadok klubu.
 6. Na žiaka v ŠKD sa v plnej miere vzťahuje „Školský poriadok „ .

  

XIII.

 

Výchovné opatrenia a kritériá udeľovania

Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze v  katalógovom liste žiaka.  Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze v  katalógovom liste žiaka.- MP č. 22/2011 čl.9, bod 41.

 

Výchovnými opatreniami sú:

- Pochvaly, iné ocenenia

- Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

- Ochranné opatrenie  

 

1. Pochvaly a iné ocenenia

           Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 zákona.

-          Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

-          Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ, aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

-           V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

-          Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

 

     1. Pochvala triednym učiteľom  (Zápis do triedneho výkazu) :

 • za výborný prospech – priemer do 1,0
 • za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín
 • za reprezentáciu školy v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží, za 1.-3. miesto
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

 

     2. Pochvala  riaditeľkou  školy (Zápis do triedneho výkazu):

 • za významnú reprezentáciu školy, oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
 • v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží
 • za nežištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou  alebo inštitúciou.
 • záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.

 

 

2. Opatrenia  na posilnenie disciplíny  žiakov:

 

Zápis do klasifikačného záznamu  a zápis do žiackej knižky

Pokarhanie triednym učiteľom

Pokarhanie riaditeľom školy

Znížená známka zo správania 2. stupňa

Znížená známka zo správania 3. stupňa

Znížená známka zo správania 4. stupňa

 

-          Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 
-          Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky  po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľka  udeľuje pokarhanie od riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 
-          O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. Klasifikácia a udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 
-          Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním  starostlivosti   o povinnú školskú dochádzku žiaka  zo strany jeho zákonného zástupcu. 
-          O všetkých výchovných opatreniach budeme informovať zákonných zástupcov žiakov písomne. 
-         Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona, riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

 

 

1.      Zápis do klasifikačného záznamu  a zápis do žiackej  knižky

 

Zápisy v klasifikačnom hárku musia byť zhodne zapísané aj v žiackej knižke.

 

-          za vyrušovanie počas hodín,

-          neplnenie úloh zadaných vyučujúcim,

-          neslušné správanie voči spolužiakom, učiteľom, a iné.

-          nenosenie si pomôcok

-          neprezúvanie sa v priestoroch školy a opakujúce sa prípady menej závažného porušovania šk. poriadku

-           nesplnenie povinnosti týždenníkov

-          iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo žiackym kolektívom

-          za  neskoré príchody na vyučovanie, dôsledkom je prísnejšie opatrenie

-          1  neospravedlnenú hodinu – oznámiť zákonnému zástupcovi a pozvať ho na pohovor (zápisnica)

-          za opakované porušovanie vnútorného poriadku školy a bežných priestupkov

-          za opakované bežné priestupky

-          za lakovanie nechtov, líčenie očí a pier, neprimerané oblečenie.

-          nevhodná úprava zovňajška,

 

 

 1. Pokarhanie triednym učiteľom bude udelené za :

Pokarhanie triednym učiteľom / písomné oznámenie rodičom/ navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy na pedagogickej rade a urobí sa záznam do triedneho výkazu.

 

-          2 – 3 vymeškané neospravedlnené hodiny

-          Pri opakovaných zápisoch v klasifikačnom hárku a v žiackej knižke – predvolanie rodiča triednym učiteľom  písomne                   a pokarhanie triednym učiteľom

-          písomná alebo ústna sťažnosť kolegov, prednesená na pedagogickej rade,

-         Opakované 5x sa dopúšťanie bežných menej závažných previnení proti školskému poriadku,

-          narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi, hašterenie sa apod.

-          opakované zápisy v klasif. zázname, alebo ústne sťažnosti kolegov, prednesené na pedagogickej rade

-          nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy v škole aj na mimovyučovacích aktivitách

-          opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,

-          časté zabúdanie učebných pomôcok,

-           zabúdanie žiackej knižky podľa zápisu KZ

 

 1. Pokarhanie riaditeľom školy bude udelené za :

 

Pokarhanie riaditeľkou  školy / písomné oznámenie a osobný pohovor s rodičom-záznam/

navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou  školy na pedagogickej porade

 1. opakované priestupky v škole aj na mimovyučovacích aktivitách
 2. ublíženie na zdraví spolužiakom,
 3. sústavné vyrušovanie vyučovacieho procesu,
 4. nevhodné správanie sa voči vyučujúcim v škole aj na mimovyučovacích aktivitách ,
 5. úmyselné ničenie školského majetku – písanie na lavicu, rozbitie skla, nábytku,
 6. za podvádzanie a  klamstvo,
 7. opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti,

 

 1. Znížená známka zo správania 2. stupňa (Zápis do triedneho výkazu)

 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje  sa svoje chyby napraviť. 

Znížená známka zo správania – 2 /uspokojivé/ /oznámenie rodičom a predvolanie na

pohovor – záznam do triedneho výkazu,  navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy   a  pedagogickou radou školy záznam o pohovore

 1. krádež
 2. počet neospravedlnených hodín v počte 4-15 hodín
 3. opakované závažné porušovanie školského poriadku , aj na mimovyučovacích aktivitách
 4. za jednorázové fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov  toxikománie v školských  priestoroch a na školských akciách aj na mimovyučovacích aktivitách,
 5. používanie hrubých a vulgárnych výrazov v škole aj na mimovyučovacích aktivitách
 6. za opakované porušovanie vnútorného poriadku školy a aj na mimovyučovacích aktivitách
 7. úmyselné ublíženie na zdraví
 8. krádeže  v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
 9. sústavné narušovanie vyučovacieho procesu a porušovanie disciplíny počas prestávok 
 10. nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa, vyučujúcich učiteľov aj na mimovyučovacích aktivitách
 11. prejavy šikanovania spolužiakov aj slovné, aj na mimovyučovacích aktivitách
 12. vydieranie,
 13. úmyselné poškodenie majetku školy
 14. šírenie a užívanie alkoholu a drog, v škole aj na mimovyučovacích aktivitách
 15. fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,
 16. falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, lekárske potvrdenie, záznam v ŽK)
 17. svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),
 18. priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
 19. za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.
 20. za prinášanie vecí ohrozujúce zdravie  do školy alebo na činnosti organizované školou
 21. za vandalizmus, aj mimo školy
 22. za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie  voči spolužiakom a pracovníkom školy v aj na mimovyučovacích aktivitách

 

 1. Znížená známka 3. stupňa (Zápis do triedneho výkazu)

 

Zníženie stupeň 3 /menej uspokojivé/ – písomné oznámenie rodičom,   navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní pedagogickou radou a schválení riaditeľom školy

 1. žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia a stupne klasifikácie – informácia rodiča
 2. jeho správanie je v rozpore s pravidlami školského  poriadku školy
 3. počet vymeškaných neospravedlnených hodín 16-60 hodín
 4. iné  mimoriadne  závážné previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne aj na mimovyučovacích aktivitách
 5. požitie alkoholu a drog v priestoroch školy a školských akciách,
 6. trestný čin šetrený políciou
 7. opakujúce sa šikanovanie

 

 

 1. Znížená známka  4. stupňa (Zápis do triedneho výkazu) Posielame písomné oznámenie rodičom,  navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní pedagogickou radou a schválení riaditeľkou  školy 

 

 1. počet vymeškaných neospravedlnených hodín 61 a viac hodín
 2. Žiak sústavne a mimoriadne závažne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok,
 3. zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi
 4. závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy
 5. dopúšťa ďalších previnení
 6. iné vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne opakujúce sa  / požitie alkoholu a drog v priestoroch školy a školských akciách
 7. fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie
 8. priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
 9. falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.
 10. priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,
 11. poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody

V mimoriadne závažných prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.

 

 

7. Ochranné opatrenia

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá :
a) zákonného zástupcu, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor.

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

 

Doplnok k priestupkom

 1. Bežné priestupky: napomenutia   triednym učiteľom
 • jednorazové zabúdanie a ojedinelé učebných pomôcok,
 • jednorazové a ojedinelé zabúdanie žiackej knižky,
 • jednorazové a nesystematické zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod
 • nenosenie si pomôcok na vyučovanie,
 • vyrušovanie počas vyučovacej hodiny – vykrikovanie, otáčanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia, svojvoľné opustenie miesta počas hodiny, presádzanie bez dovolenia...,
 • behanie po triede a chodbách počas prestávok,
 • zosmiešňovanie spolužiakov,
 • predbiehanie sa v školskej jedálni,
 • a iné priestupky podobného charakteru.

     2. Závažné priestupky:  udeľuje sa pokarhania aj zníženie známky zo správania a predvolanie rodiča

 • časté sústavné vyrušovanie na hodinách, odvrávanie
 • bezdôvodné opustenie školy, 
 • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
 • prepisovanie známok,
 • klamstvo,
 • podvody,
 • viacnásobné zabúdanie a zatajovanie žiackej knižky,
 • používanie mobilov, smart hodiniek a slúchadiel počas vyučovania aj cez prestávky,
 • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.
 • hrubé správanie, používanie vulgarizmov
 • za opakované porušovanie vnútorného poriadku školy a bežných priestupkov
 • vyhrážanie sa učiteľovi,

     3. Mimoriadne závažné priestupky : pokarhania a zníženie známky zo správania

 • šikanovanie žiakov  aj učiteľov (aj slovné), 1x
 • obscénnosť
 • arogancia, vulgárnosť, hrubosť
 • drzosť,
 • fyzické ublíženie,
 • krádež, fajčenie,
 • alkohol, 
 • drogy, 
 • ničenie školského zariadenia a pod.
 • krádež závažného rozsahu, opakované krádeže malej hodnoty,
 • fajčenie, používanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
 • v škole, v areáli školy a v jeho blízkosti a pri akciách organizovaných školou,
 • nosenie cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok do školy a školského areálu a na akcie organizované školou,
 • prepisovanie a dopisovanie známok – v žiackej knižke, v klasifikačnom zázname
 • krádež pedagogickej dokumentácie – klasifikačný záznam, triedna kniha, triedny výkaz a pod.
 • nosenie a prípadné použitie zbraní (nôž, strelná zbraň, náboje, delobuch...) a zábavnej

           pyrotechniky v škole a v areáli školy,

 • a iné  priestupky podobného charakteru.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí  v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia  (postup) výchovných opatrení.

2. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, vedením školy, s CPPP a P,  kuratelou, políciou a  pod..

3. Osobitne sa postupuje pri začlenených žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

XIV.

Komunikácia žiaka a rodičov s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

 

 1. Osobná/ priama komunikácia rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možná iba po skončení vyučovania alebo pred vyučovaním a v čase konzultácií. Nie je prípustné, aby rodičia rušili svojimi návštevami vyučovanie.
 2. Len vo výnimočných a ohlásených prípadoch rodičia môžu navštíviť vyučujúcich cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
 3. Vzniknuté problémy rieši triedny učiteľ alebo vedenie školy pozvaniami rodičov do školy písomnou formou cez ŽK, písomným pozvaním alebo telefonicky v čo najkratšom čase. O riešení problému sa spíše záznam  založený v dokumentácii školy Záznamy o pohovore s rodičmi .
 4. Rodič má právo podať sťažnosť.
 5. Komunikácia školy s rodičmi sa uskutočňuje i formou osobných pozvaní a predvolaní v stanovenom termíne, ktoré rodičia/zákonní zástupcovia / musia dodržiavať.
 6. Na komunikáciu školy s rodičmi slúži aj konzultačný čas výchovného poradcu  a učiteľov pre rodičov, ktorý je zverejnený v priestoroch školy a na webovej stránke školy  www.zshurbanovo.edupage.org
 7. Škola bude poskytovať všetky informácie hlavne prostredníctvom žiackej knižky, úradnej tabule v exteriéri školy, prostredníctvom webovej stránky školy. oznamami v  žiackych knižkách
 8. Na informovanie rodičov budú slúžiť triedne schôdzky rodičov minimálne 4-krát v školskom roku.
 9. V prípade potreby môže byť zvolaná mimoriadna triedna schôdzka rodičov, ktorú zvoláva triedny  učiteľ alebo triedny dôverník – rodič.
 10. Informácie budú poskytované aj obecným rozhlasom a v miestnej tlači.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy, rodičov, učiteľov a ostatných zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania žiakov. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš :

-   za priestupky podľa závažnosti byť napomenutý triednym  učiteľom

-   byť pokarhaný triednym učiteľom

-   za opakované a závažné priestupky byť pokarhaný riaditeľkou školy s písomným oznámením  rodičom, alebo budeš mať zhoršenú známku zo správania

Za príkladné dodržiavanie  „Školského poriadku“ a za vykonaný záslužný alebo statočný čin, za prejav mimoriadnej aktivity a iniciatívy, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi po prerokovaní na pedagogickej rade  môžu Ti udeliť pochvaly a ocenenia.

 

Pochvaly a tresty prejednané na PR sa zapisujú do triedneho výkazu.

 

-   Zmeny a doplnky „Školského poriadku“ schvaľuje riaditeľka  školy po prerokovaní s pedagogickou radou a s  orgánmi školskej samosprávy.

 

-   Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov svojej triedy a ich rodičov.

 

-   Tento školský poriadok nadobúda platnosť od dňa 15.10.2015   a týmto dňom sa  ruší školský poriadok vydaný 1.septembra 2012

 

-   Prílohou Školského poriadku sú : telocvičný poriadok, vnútorný poriadok cvičnej kuchyne, dielne,  učebne fyziky a chémie, učebne výpočtovej techniky .

 

 

Prílohy :

 

Dodatok k Vnútornému poriadku školy vydanému v dňa 01.09.2018

 

 

Príloha č.1

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom

prostredí

 

 

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na  úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.

 

Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne

návykové látky v škole, v areáli školy, v školských zariadeniach a na akciách

organizovaných školou.

 

Postup pri riešení požitia alkoholu:

 

1) Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.

2) Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec vyzve žiaka

k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.

3) Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí zamestnanci.

4) O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.

5) Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.

6) Porušenie Školského  poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa

udelí výchovné opatrenie.

7) Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.

8) Škola kontaktuje Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

(CPPP a P) v Komárne.

9) V prípade, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti

zápisnica za prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré žiak

vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj.

10) Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom, podobne

ako aj rozhodnutie o sankcii.

11) Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie,

závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka

pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca.

12) Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený

zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPP a P v Komárne.

 

 

Postup pri riešení fajčenia:

 

1) O porušení Školského  poriadku školy sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci

prítomní, svedkovia.

2) O porušení Školského  poriadku školy sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.

3) Porušenie Školského  poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa

výchovné opatrenie.

4) Škola kontaktuje CPPP a P.

Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

5) Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše

zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.

6) Porušenie Školského  poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa

uloží výchovné opatrenie.

7) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi

žiaka.

 

Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

 

1) Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych

návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné

oddelenie Policajného zboru SR.

2) O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

3) V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej

rade a uloženie výchovného opatrenia.

4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi

žiaka.

5) Škola kontaktuje CPPP a P .

 

Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

 

1) Pedagogický zamestnanec vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z

osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného

zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.

2) O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

3) Porušenie Školského  poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa

uloží výchovné opatrenie.

4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi

žiaka.

5) Škola kontaktuje CPPP a P v Komárne

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

 

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze v škole ako aj mimo školy.

2. Povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy je

informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu, následne predvolá rodičov uskutoční pohovor a urobí o ňom záznam v agende TU „Pohovory s rodičmi žiakov“.a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť a udelí výchovné opatrenie.

4. Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie - výchovnú komisiu, na ktoré pozve rodičov žiaka, výchovnú poradkyňu, koordinátorku prevencie drogových závislosti, ZRŠ(RŠ), prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti komisia navrhne opatrenia. Riaditeľka školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania.

5. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, spôsob riešenia zaznamenávať v agende TU, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov. 
Uloženie výchovných opatrení a hodnotenie správania žiakov školy sa riadi Metodickým pokynom č.22/2011na hodnotenie žiakov základnej školy, čl. 9 Hodnotenie správania.

Príloha č. 2

Opatrenia pri príznakoch akútneho prenosného alebo parazitárneho ochorenia.

Akútne ochorenie

-         Zabezpečiť izoláciu dieťaťa v prípade výskytu ochorenia u žiaka ,bezodkladné  informovanie rodičov resp. zákonného  zástupcu  o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý si po dieťa  okamžite príde do školy. V prípade závažného nebezpečenstva škola volá rýchlu zdravotnú pomoc.

Parazitárne ochorenie (pedikulóza – zavšivavenie)

-          Pri zistení výskytu vší doporučí učiteľka rodičom dieťaťa návštevu detského lekára.

-          Škola o  výskyte vší v škole okamžite oboznámi všetkých rodičov osobne, resp.  formou oznamu na nástenke pre rodičov a zápisom do žiackych knižiek.

-          Škola doporučí, aby všetky deti v kolektíve, pedagógovia aj rodinní príslušníci si musia umyť vlasy šampónom proti všiam. Pri ich používaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu na použitie. Doporučuje sa aj vyčesávanie vší špeciálnym hrebeňom v domácom prostredí.

-          Osobnú a posteľnú bielizeň je potrebné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. ( platí pre zariadenia MŠ, DD a iné s poskytovaním ubytovania)

-          Čiapky, šatky, šály, iné odevy (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do kontaktu), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v dvoch cykloch pri odporúčaných teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom na lezúci hmyz .

-          Zásadné je dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny. Každý člen kolektívu   musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň). Je potrebné zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade šálov, čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Dôležité je pravidelné umývanie sa, kúpanie, čistota odevu, častá výmena osobnej a posteľnej bielizne.

-          Škola vykoná  dezinsekciu žineniek v telocvični, v prípade možnosti vystaviť  ich účinkom slnečného žiarenia.

-          Do školy a ŠKD, bude prijaté dieťa až po odvšivavení a s priloženým vyjadrením pediatra.

-          Použitie šampónu je nutné zopakovať po 14 dňoch v celom kolektíve aj v rodine.

-          Rodič má ohlasovaciu povinnosť informovať školu o výskyte prenosného alebo parazitného ohorenia.

 

Dodatok ku školskému poriadku bol prekovaný a prijatý na pedagogickej rade dňa 1.12.2014.

 

Príloha č. 3

„Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikana“

 

Problematika šikanovania ako jedného z prejavov problémového správania žiakov je faktom. Je nebezpečnou a rozširujúcou sa sociálnou chorobou spoločnosti, ktorej dôsledkom je vážne ohrozovanie zdravia jednotlivcov i skupín. Odborníkmi je prirovnávané k podceňovanej epidémii, či k zákernej chorobe skupinovej demokracie. Demokracia v spoločnosti stojí a padá s rovnoprávnosťou vzťahov medzi jej členmi.

 

Stručná charakteristika šikanovania

Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov ( agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom ( obeť ), prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Podstatnými znakmi šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.

 

Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe – fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod. Žiaci v obave so stupňovania šikanovania sa o ňom nezdôverujú ani učiteľom a často ani rodičom. Najčastejšími otázkami sú: Z čoho pramení šikanovanie? V čom hľadať jeho korene? Kto je zaň zodpovedný? V teórii zaoberajúcej sa uvedenými otázkami sa ako príčiny uvádzajú:

 

Rodina – nedostatočná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavosť voči agresívnym prejavom detí, „ tvrdá rodičovská výchova ( telesné tresty ), kríza v rodine, rozvodové konanie atď.

 

Škola – nedostatočný priestor na správnu sebarealizáciu sa žiakov, „ vnucovanie“ vzorov správania sa žiakom, málo besied so žiakmi, „ anonymita“ žiakov a učiteľov, neprimerané hodnotenie prejavov žiakov atď.

Učiteľ a žiaci – emocionálne chladné vzťahy vo vyučovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi (zosmiešňovanie, ponižovanie, zastrašovanie a vyhrážanie sa žiakom ), nedostatok pozitívnej motivácie, nevyužívanie pochvál, povzbudení, atď.

 

Rovesníci a skupiny – napodobňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa mu chcú vyrovnať. Pred agresívnym žiakom ostatní ustupujú, často aj dospelí, v skupine sa „stráca zodpovednosť za svoje prejavy, dlhodobejšie šikanovanie spôsobuje, že žiaci sa s ním „stotožnia“ , menia k nemu postoje.

 

Vplyv médií – filmy, televízia, časopisy, internet ponúkajú množstvo negatívnych vzorov násilného správania sa jednotlivca alebo skupín. Prezentovaná hrôza, utrpenie, násilie, znižujú u žiakov empatiu k iným osobám.

 

Prevencia šikanovania

 

 • vytvoriť pozitívnu klímu v škole,
 • navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,
 • problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,
 • zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,
 • oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,
 • informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,
 • realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,
 • spolupracovať s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a pedagog.- psych. poradňou (CVPP a PPP)
 • v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť, pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov,

 

Aké sú nepriame prejavy šikanovania?

 • šikanovaný žiak nechce chodiť do školy,
 • chodí poza školu, domov prichádza neskoro,
 • nemá priateľov,
 • cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,
 • znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,
 • má zničené osobné veci a školské pomôcky,
 • opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze,
 • prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,
 • má problémy s verbálnym prejavom, kokce,
 • je konfliktný a náladový, tajnostkársky
 • má modriny, škrabance a tržné rany,
 • odmieta povedať, čo sa mu stalo,
 • uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

 

Kto býva najčastejšie šikanovaný?

 • deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie;
 • deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou

telesnou odlišnosťou /menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé,.../;

 • deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité.

 

Čo môže urobiť učiteľ?

 • prekonzultovať podozrenie šikanovania s výchovným poradcom, učiteľským zborom a riaditeľom školy,
 • porozprávať sa so žiakom, ktorý ja vystavený šikanovaniu,
 • porozprávať sa taktiež s násilníkom,
 • osloviť rodičov – ako obeti, tak aj násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať dôvernosť informácií,
 • podať návrh, ako situáciu riešiť,
 • vyhľadať individuálnu odbornú pomoc PPP, ÚPSV a R,
 • prijať výchovné opatrenia – napomenutie, pokarhanie, podmienečné vylúčenie, znížiť známku zo správania,
 • pri podozrení na trestný čin kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru SR/ od 14. do 18. rokov ide o trestný čin mladistvých/.

 

Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania

Čo robia pedagógovia a rodičia nesprávne:

- vyšetrujú obeť spoločne s agresorom,

- nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor,

- neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu ,

- neberú do úvahy, že medzi obeťou a agresorom často vzniká závislosť, až identifikácia

obete s agresorom,

- neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda ( škola).

Tieto chyby môžu spôsobiť až taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora

 

Rady pre žiaka - svedka šikanovania

 • informuj učiteľa, ktorému dôveruješ,
 • vyhľadaj pomoc výchovného poradcu,
 • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou,
 • podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc,
 • pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,
 • taktne informuj rodičov kamaráta - obete,
 • nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj primerane.

 

Opatrenia na riešenie situácie

Pre obete

 • odporúčať rodičom obeti vyhľadať indiv. odbornú starostlivosť CVPP,PPP,
 • RŠ zorganizuje skupinový intervenčný program v spolupráci s CVPP,PPP,
 • informovanie a poradenstvo pre rodičov.

Pre agresorov

 • odporúčať rodičom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP,PPP.
 • znížiť známku zo správania,
 • uložiť výchovné opatrenia - napomenutie, pokarhanie TU, pokarhanie RŠ.

 

V mimoriadnych prípadoch

 • odporúčať rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného DC alebo liečebno- výchovného sanatória,
 • oznámiť ÚPSV a R: sociálno -právnej ochrane detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,
 • oznámiť útvaru PZ SR, aj dôjde k závažnejším prípadom šikanovania, pri ktorom je podozrenie , že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný / u maloletých/.

 

Stručná charakteristika kyberšikany:

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

 

ČO VŠETKO MÔŽE BYŤ KYBERŠIKANOVANIE:

 

URÁŽANIE A NADÁVANIE

– prostredníctvom komentárov ku fotografiám a videám alebo na nástenke na sociálnych sieťach; posielanie urážajúcich správ cez email, čet alebo mobil, nadávanie cez čet, anonymné telefonáty. OBŤAŽOVANIE, ZASTRAŠOVANIE, VYHRÁŽANIE A VYDIERANIE

–opakované obťažovanie prezváňaním, anonymnými telefonátmi, nechcenými správami cez mobil, preťažovanie emailovej schránky nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyhrážanie sa ublížením alebo smrťou. Páchateľ sa tiež môže nabúrať do profilu obete, zmeniť jej heslo a následne tento profil upraviť. Vydiera obeť tým, že jej profil vráti pod rôznymi podmienkami. Na vydieranie môžu byť tiež použité fotografie alebo videá obete.

 

ZVEREJNENIE TRÁPNYCH, INTÍMNYCH ALEBO UPRAVENÝCH FOTOGRAFIÍ ALEBO VIDEÍ

– môže ísť o fotografie alebo videá, so šírením ktorých obeť nesúhlasí alebo o fotografie, ktoré boli vytvorené fotomontážou (napr. pripojenie tváre obete k nahej postave alebo znetvorenie pôvodnej fotografie). Samostatnou kategóriou je Happy slapping, videá, ktoré zachytávajú agresívne alebo sexuálne útoky na obeť.

ŠÍRENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO KLEBIET

– príkladom môže byť zverejnenie súkromnej komunikácie alebo ohováranie na sociálnych sieťach.

VYLÚČENIE ZO SKUPINY

– napríklad z tímu v online počítačových hrách, zo skupiny priateľov na sociálnych sieťach, ignorácia v komunikácii a v diskusných skupinách.

KRÁDEŽ IDENTITY, VYTVÁRANIE FALOŠNÝCH A POSMEŠNÝCH PROFILOV, NENÁVISTNÝCH  SKUPÍN

– agresor získa prístup k údajom obete a pod jej menom objednáva rôzny tovar z internetu. Páchateľ vytvorí obeti profil, v ktorom ju zosmiešňuje, ponižuje alebo založí skupinu na sociálnej sieti, ktorá prezentuje negatívny postoj k obeti. Ak sa dostane do emailovej schránky alebo profilu obete, tak jej tiež môže vymazať správy alebo komunikovať s jej priateľmi a známymi, útočiť na iných ľudí, šíriť nepravdivé informácie.

 

Prevencia:

 • Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Zváž si, komu prezradíš svoj email, telefónne číslo alebo adresu, komu dáš prístup ku svojim fotografiám alebo profilu, komu dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video. Opatrnosťou sa chrániš pred možným ubližovaním.

 

 • Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ináč ubližuje, nemá na to právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a dôrazne najavo, že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. Ak sa ho budeš snažiť presviedčať, tak ho len povzbudíš v tom, aby pokračoval – chce totiž vidieť tvoju reakciu a pozorovať tvoj strach.

 

 • Ak kyberšikana neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Ak je ti niečo veľmi nepríjemné  alebo ťa trápi, tak to nie je len tak. Aj pre dospelého je ťažké zvládnuť opakované ubližovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie. Povedz o kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, učiteľovi, psychológovi, polícii, kontaktuj linku Pomoc.sk. Nespravil si nič zlé a nie je dôvod na to, aby si sa za to hanbil alebo musel trpieť.

 

 • Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa stretneš  s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) si ukladaj.

 

 • Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo túžby po pomste. To, čo sa tebe zdá ako maličkosť, môže ten druhý prežívať ako silné zranenie. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, nadávaš mu alebo sa mu vyhrážaš, tak si ty sám tým, kto „kyberšikanuje“. Mysli na to, že niektoré činy sa už nedajú vymazať alebo vziať späť. Ak ubližuješ, raz ťa to môže mrzieť a môžeš sa neskôr za svoje právanie cítiť trápne.

 

 • Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz niekomu dospelému o kyberšikanovaní. Aj ty môžeš byť tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak páchateľ vidí, že obeť nie je sama, tak často so svojím správaním prestane.

 

Táto vnútorná smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 12.10.2015 nadobúda účinnosť dňom 15.10.2015

Kópia vnútornej smernice je prístupná v zborovni školy  a je zverejnená na webovej stránke školy.

 

Príloha č. 4

REŽIM  ŽIACKEJ  KNIŽKY“ 

Žiacka knižka je základný školský dokument žiaka.

 

Legislatíva :

Vyhl. 320/2008 Škola je povinná preukázateľným  spôsobom  informovať zákonného zástupcu žiaka o priebežných výchovno vzdelávacích výsledkoch žiaka.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní  žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka

Slúži na komunikáciu medzi školou a rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka.  Je spätnou  väzbou od rodiča. Na začiatku každého školského roka ŽK obdržia všetci  žiaci školy. Pomocou triedneho učiteľa ju vyplnia. Platná žiacka knižka je označená pečiatkou školy. Jednotne vyplnené ŽK obsahujú dôležité údaje potrebné pre komunikáciu medzi školou a zákonnými zástupcami žiaka.  Zabúdanie žiackej knižky sa považuje za  porušenie školského poriadku.

 

Žiacka knižka   obsahuje :

Informácie o žiakovi:

Meno a priezvisko žiaka, triedu, ktorú žiak navštevuje, názov zdravotnej poisťovne žiaka

Informácie o rodičoch:

Meno a priezvisko zákonných zástupcov žiaka a ich vzorové podpisy, telefonické kontakty na nich pre prípad ochorenia a pod.

Informácie o škole:

Presný názov a adresa školy, meno triedneho učiteľa, výchovného poradcu, riaditeľky školy, telefónne čísla do školy, na výchovného poradcu a do školskej jedálne, e- mailová adresa školy a webové sídlo školy.

Žiaci sú povinní :

-mať žiacku knižku v škole každý deň

-pripraviť ju na vyučujúcu hodinu spolu s ostatnými pomôckami na lavicu

- predložiť ju učiteľovi zakaždým, keď o ňu triedny alebo vyučujúci učiteľ požiada

- dať si zapísať od pedagógov všetky výsledky klasifikácie a ostatné oznamy

- bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie alebo stratu žiackej knižky, ak žiacku knižku žiak stratí, alebo ju výrazne poškodí, novú zabezpečí - zakúpi žiakovi rodič, zákonný zástupca.

- na začiatku vyučovacej hodiny oznámiť vyučujúcemu doma zabudnutú ŽK ( pri opakovanom zabúdaní sa učiteľmi zaznamenáva zabúdanie podľa dátumu a vyučovacieho predmetu do klasifikačného hárka a aj do žiackej knižky triednym učiteľom)

- predložiť triednemu učiteľovi na kontrolu ŽK  raz za týždeň, či je priebežne podpisovaná rodičmi

- Žiak je povinný nosiť žiacku knižku s vyplnenými údajmi na titulnej strane. Nesmie byť znehodnotená kresbami, symbolmi, pokrčená, počmáraná.

-na vyzvanie zamestnancov školy v priestoroch školy sa ňou preukázať,

 

Škola prostredníctvom žiackej knižky :

-          preukázateľne  informuje rodičov, zákonných zástupcov o dosahovanom prospechu žiaka, o jeho správaní a poskytuje rodičom ďalšie informácie týkajúce sa žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese,

-          preukázateľne oznamuje podujatia školy, pozýva na akcie, konzultácie... triedne schôdze RZ  ,

-          podpisom triedneho učiteľa potvrdzuje prijatie poplatku od rodiča, zákonného zástupcu prostredníctvom žiaka ( napr. platba za lyžiarsky zájazd, školský výlet a pod.) alebo tiež vrátenie preplatku  v presnej sume žiakovi.

-          prostredníctvom podpisu triedneho učiteľa v žiackej knižke sa potvrdzuje kontrola ŽK aspoň raz za mesiac, vtedy triedny učiteľ skontroluje zhodu  známok v ŽK s klasifikačným hárkom

-          prostredníctvom ostatných vyučujúcich prebieha kontrola zhody známok v klasifikačnom hárku so ŽK

-          učiteľ zapíše a podpíše známku bezprostredne po klasifikácii.

 

Rodič prostredníctvom žiackej knižky :

-          svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil  so známkou z vyučovacieho predmetu a  informáciami školy,

-          svojím podpisom potvrdí každú informáciu a známku zvlášť na znak prejednania informácie s dieťaťom,

-          ospravedlňuje neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najviac 3 dni za sebou nasledujúce,

-          ak neprítomnosť dieťaťa v škole z dôvodu choroby trvá viac ako 3 dni za sebou nasledujúce, rodič zabezpečí do žiackej knižky v časti OSPRAVEDLNENIA pečiatku a podpis lekára, v prípade iných úradných dôvodov neprítomnosti potvrdenie inštitúcie.

 

 

Poznámka :

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na viac dní z vopred známeho dôvodu rodič/ zákonný zástupca nerieši prostredníctvom žiackej knižky, ale požiada o uvoľnenie riaditeľka školy písomnou formou.

 

Táto vnútorná smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 12.10.2015 nadobúda účinnosť dňom 15.10.2015

Kópia vnútornej smernice je prístupná v zborovni školy  a je zverejnená na webovej stránke školy.

 

 

 

Príloha č. 5

Riešenie výchovných problémov“

Vnútorná smernica na posilnenie výchovného vplyvu školy na žiakov a na riešenie vzniknutých výchovných problémov v škole.

Táto smernica vychádza z platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl schválených MŠ SR dňa 28.4.2009 pod číslom 7/2009 – R a upravuje ich na konkrétne podmienky školy.

1. Predchádzanie výchovným problémom:

a)

 1. V každom školskom roku je súčasťou rozvrhu školy aj pravidelné zaradenie triednických hodín v každej triede. Rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy. Triednické hodiny budú 1 krát týždenne v dĺžke trvania 45 minút. Pravidelnou náplňou činnosti na nich bude okrem kontroly žiackych knižiek so zápisom známok podľa klasifikačného záznamu s podpismi rodičov, hlavne vyhodnocovanie dodržiavania vnútorného školského  poriadku školy a okamžité riešenie výchovných problémov.
 2. Rodič má právo:
 3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského  zariadenia, školským poriadkom, prostredníctvom webového sídla školy :
   zshurbanovo.edupage.org
  triednych schôdzí rodičovského združenia, alebo u riaditeľky školy
  byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, a to prostredníctvom žiackych knižiek, triednych schôdzí rodičovského združenia, ktoré sú najmenej 4x za školský rok alebo pri individuálnych  konzultáciách s triednym alebo vyučujúcim učiteľom . Kontakty telefonické, mailové a na webové sídlo školy sú uvedené jednotne v každej žiackej knižke. Rodič si individuálne stretnutie dohodne s pedagógom napr. telefonicky alebo v čase konzultačných hodín výchovnej poradkyne
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťa a to: počas konzultačných hodín výchovnej poradkyne alebo telefonickým dohovorom s triednym učiteľom alebo riaditeľkou školy
 5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky  školy alebo školského  zariadenia,
 6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

b)   Riaditeľstvo školy bude naďalej podporovať prácu žiackej školskej  samosprávy, ktorej členmi sú zástupcovia – po jednom z každej triedy, ročníkov 3. -9. pod zodpovednosťou  zástupkyne riaditeľky školy pre 5.-9., prostredníctvom svojich zástupcov budú žiaci zainteresovaní na činnosti školy a budú prítomní i pri riešení problémov, ktoré sa ich dotýkajú.

 

2. Riešenie výchovných problémov počas činnosti v škole  a v mimovyučovacom čase:

a) Vzniknuté výchovné problémy budú všetci učitelia a vychovávateľky (v ďalšom texte len učiteľ) riešiť okamžite! Pred ich riešením môžu učitelia o probléme predbežne diskutovať s triednym učiteľom, s výchovnou poradkyňou školy alebo s niektorým členom vedenia školy. Každý problém sa musí objektívne prešetriť a vždy písomne zaznamenať triednym učiteľom!  Každý učiteľ zhodnotí závažnosť problému a drobné prvotné porušenia vnútorného poriadku a bezpečnosti a ochrany zdravia rieši príslušný učiteľ ústnym individuálnym pohovorom so žiakom. O pohovore následne informuje triedneho učiteľa, ktorý si vedie evidenciu a problémy vyhodnocuje a rieši na najbližšej triednickej hodine. Pri opakovanom menej závažnom porušení príslušný učiteľ  napíše žiakovi poznámku do žiackej knižky, prípadne do klasifikačného záznamu (KZ),  informuje o nej triedneho učiteľa, ktorý na triednickej  hodine problém vyhodnotí a rieši. Pri ďalšom opakovanom alebo závažnom porušení vnútorného poriadku školy a pod. informuje príslušný učiteľ triedneho učiteľa, ten prvotne ihneď konzultuje celý problém so žiakom a písomne predvolá rodiča žiaka na individuálny pohovor do školy, spolu s rodičom . Triedny učiteľ spolu s príslušným učiteľom z predvolania rodiča a následnej diskusie vyhotoví písomný záznam  spolu s podpismi účastníkov (učitelia, rodič, žiak), originál si ponechá, jednu kópiu odovzdá rodičovi žiaka a jednu kópiu odovzdá riaditeľke  školy do evidencie. V prípade, ak rodič odmietne podpísať záznam, učiteľ ho požiada o písomné vyjadrenie k problému, rodič ho vlastnoručne ihneď napíše a podpíše. V prípade, ak aj to rodič odmietne, učiteľ v poznámke záznamu poznačí jeho odmietnutie a požiada k tomu rodiča o podpis.

b) Pri ďalšom opakovanom výchovnom probléme (alebo už pri závažnom prvotnom) informuje o ňom triedny učiteľ riaditeľku  školy, ktorý predvolá rodičov žiaka spolu so žiakom na pohovor k riaditeľovi školy. Pohovoru sa okrem nich zúčastnia aj triedny učiteľ a výchovná poradkyňa, prípadne aj príslušný učiteľ, ktorý začal riešiť výchovný problém. Tohto pohovoru sa môže zúčastniť aj žiak. Celý problém sa objektívne prešetrí výpoveďami ďalších svedkov,  prípadne sa doloží predchádzajúcimi záznamami. Na príslušnom písomnom zázname oznámi riaditeľke  školy,  rodičovi návrh výchovného opatrenia, tento zápis všetci účastníci podpíšu, kópiu dostane aj rodič žiaka.

c) Pri objektívnom prešetrovaní problémov môže požiadať príslušný učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľka  školy o písomné výpovede ďalších žiakov alebo iných  – svedkov udalosti, aby sa predišlo manipulácii svedeckých výpovedí žiakov a následným konfliktom s rodičmi žiakov.

d) Na štvrťročných pedagogických radách za I. a III. štvrťrok navrhuje písomné oznámenia

( rozhodnutia  o výchovnom opatrení ) o závažnom porušení vnútorného poriadku školy triedny učiteľ. Každé oznámenie musí byť doložené predchádzajúcim písomným záznamom triedneho učiteľa o pohovore s rodičom a podpisom rodiča.

 

e) Na polročných pedagogických radách za I. a II. polrok informuje triedny učiteľ o návrhoch výchovných opatrení, o ktorých už boli minimálne 48 hodín predtým písomne informovaní aj rodičia žiaka. Znížené známky zo správania po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľka školy. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie výchovno-vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa, môže do 3 dní odo dňa, kedy bolo žiakovi vydané vysvedčenie, písomne požiadať nadriadený orgán štátnej správy v školstve o prešetrenie správnosti postupu klasifikácie.

Všetky výchovné opatrenia a znížené známky so správania schvaľuje riaditeľka školy.

 

f) Neuzavreté výchovné problémy sa posúvajú na riešenie do najbližšieho hodnotiaceho obdobia alebo na mimoriadnu pedagogickú radu.

Po prejednaní  na pedagogickej rade na návrh triedneho učiteľa a sú predmetom uznesenia pedagogickej rady záznam o ich udelení vykoná triedny učiteľ do katalógového listu žiaka,  v triednom výkaze s dátumom a podpisom.

 

3. Riešenie výchovných problémov mimo školy:

Vzniknuté výchovné problémy žiakov mimo školy riešia učitelia ako občania so zvýšenou autoritou u žiakov, využívajú pritom  osobný kontakt s rodičmi žiaka mimo školy, právo ústnej i písomnej svedeckej výpovede na Mestskej, alebo Okresnej polícii v Hurbanove ktorá má v plnej kompetencii riešenie takýchto problémov a má právo dodatočne si vyžiadať na riaditeľstve školy potrebné všeobecné osobné údaje o žiakoch ( meno a priezvisko, trieda, adresa trvalého bydliska).

 

4. Dodatok

Všetci učitelia zaangažovaní do riešenia výchovných problémov sú viazaní mlčanlivosťou a ochranou osobných údajov.

Táto vnútorná smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 12.10.2015 nadobúda účinnosť dňom 15.10.2015

Kópia vnútornej smernice je prístupná v zborovni školy  a je zverejnená na webovej stránke školy.

Súčasťou tejto smernice sú vzory písomných záznamov.

Prípadné doplnenia v priebehu ďalších školských rokov budú spracované v číslovaných dodatkoch a zverejnené.

 

 

 

 

Záznam o prerokovaní priestupku žiaka(čky) s triednym(ou) učiteľom(kou). 

 

Dátum:                                           Hod:

Prítomní:                                                     Meno a priezvisko                                               Podpisy:

Triedny(a) učiteľ(ka):

 

Rodič/zák. zástupca žiaka:

(identifikácia zák. zástupcu)

Žiak, žiačka/trieda:

 

Ďalší prizvaní:

Stručný popis priestupku žiaka/žiačky:

 

 

 

Poznámky z diskusie (môžu pokračovať aj na druhej strane tohto listu):

Návrh výchovných opatrení:

a)      pokarhanie triednym učiteľom so zápisom do žiackej knižky na najbližšej triednickej hodine.

b)     postúpenie prerokovania priestupku na riaditeľstvo školy.

Poznámka: Pri ďalšom alebo opakovanom porušení vnútorného poriadku školy bude priestupok riešený na riaditeľstve školy s prísnejšími výchovnými opatreniami.

Kópiu originálu tohto záznamu som prevzal a s navrhovaným opatrením a)súhlasím. b)nesúhlasím.

Podpis rodiča/zák. zástupcu:

 

 

 

 

Záznam o prerokovaní priestupku žiaka/žiačky na riaditeľstve školy.

Dátum:                                           Hod:

Prítomní:                                                           Meno a priezvisko                                               Podpis

Za riaditeľstvo školy:

Triedny(a) učiteľ(ka):

Rodič/zák. zást. žiaka/žiačky:

(identifikácia zák. zástupcu)

Žiak/žiačka/trieda:

Ďalší prizvaní:

Stručný popis priestupku žiaka/žiačky:

Poznámky z diskusie (môžu pokračovať aj na druhej strane tohto listu):

 

Návrh výchovných opatrení:

c)      písomné pokarhanie riaditeľkou  školy s prílohou k vysvedčeniu  a zápisom do katalógového listu žiaka/žiačky na konci najbližšieho klasifikačného obdobia.

d)     zníženie známky zo správania – o 1 stupeň

e)      zníženie známky zo správania – o 2 stupne

f)       zníženie známky zo správania – o 3 stupne

Poznámky: Prílohou k tomuto záznamu je originál predchádzajúceho prerokovania priestupku žiaka/žiačky s triednym učiteľom.

Kópiu originálu tohto záznamu som prevzal a s navrhovaným opatrením a)súhlasím   b)nesúhlasím

Podpis rodiča/zák. zástupcu:

 

 

Školský poriadok bol prejednaný a schválený na pedagogickej rade 2.10.2018.