naše úspechy

Oznamy ŠJ

Oznamujeme všetkým stravníkom, že na stravné treba urobiť trvalé príkazy do 15. septembra v SLSP, ak máte účet v inej banke ( VÚB, Tatra banka, Poštová banka, a i.), tak do 10. septembra.  

ZŠ – Hurbanovo, Námestie Konkolyho Thege č. 2 oznamuje, že podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý dopĺňa zákon č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č.131 o poplatkoch v  školstve účinného od 01.09.2019, ktoré mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo na svojom zasadnutí dňa 16.05.2019 prerokovalo a schválilo, upravuje podmienky poskytovania uvedeného príspevku nasledovne:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške režijných nákladov a nákladov na nákup potravín podľa kategórií určuje Mesto Hurbanovo na jedno jedlo nasledovne:

Dotácia na jeden obed  = 1,20 €

Na každý odobratý obed sa bude účtovať = 0,30€ ( režijné náklady)

Hodnota stravy podľa 3. finančného pásma :

ročníky 1.-4. = 1,21 €

Doplatok rodičov bude = 0.01 € na jeden odobratý obed  /+0,30 € režijné náklady /

Hodnota stravy  podľa 3. finančného pásma :

ročníky 5.-9.  = 1,30 €

Doplatok rodičov bude =0,10 € na jeden odobratý obed  / +0,30 € režijné náklady /

To znamená, že rodič bude musieť doplatiť mesačne nasledovnú položku

Žiaci ročníkov 1. -  4. nasledovne :   20 dní x 0,01 =  0,20 centov

                                                           20 dní x 0,30 = 6,00 € / režijné náklady  + 0,20 poplatok banka/

Spolu na úhradu : 6,40 € mesačne

Žiaci ročníkov 5. – 9.  nasledovne     20 dní x 0,10 = 2,00 €

20 dní  x 0,30 = 6,00 €  / režijné náklady + 0,20 poplatok banka/

Spolu na úhradu : 8,20 € mesačne

Žiaci, ktorí majú zo zdravotných dôvodov diétne stravovanie – zákonný zástupca žiaka predloží potvrdenie od odborného lekára.

V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v ŠJ pri ZŠ Nám. Konkolyho- Thege č.2 Hurbanovo, Vás žiadame o vyplnenie Zápisného lístka na školský rok  2019/2020.

Informácie ohľadom stravného poskytujeme na tel.č. 035/7602542 , alebo osobne v kancelárii ved. ŠJ pri jedálni denne od 8:00-15:00 hod. alebo na mob. č. 0917/395164

 

Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: SJ__zapisny_listok.docx

Odhlasovací lístok si môžete stiahnuť tu: odhlasovaci_listok_SJ.docx