naše úspechy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Škola v prírode - Zázrivá

  Pozdrav zo školy v prírode 😀

  Ranné umývanie zúbkov 😁

 • OZNAM - školská jedáleň

  OZNAM

  ZŠ – Hurbanovo, Námestie Konkolyho Thege č. 2 oznamuje, že podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý dopĺňa zákon č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č.131 o poplatkoch v  školstve účinného od 01.09.2019, ktoré mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo na svojom zasadnutí dňa 16.05.2019 prerokovalo a schválilo, upravuje podmienky poskytovania uvedeného príspevku nasledovne:

  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške režijných nákladov a nákladov na nákup potravín podľa kategórií určuje Mesto Hurbanovo na jedno jedlo nasledovne:

  Dotácia na jeden obed  = 1,20 €

  Na každý odobratý obed sa bude účtovať = 0,30€ ( režijné náklady)

  Hodnota stravy podľa 3. finančného pásma :

  ročníky 1.-4. = 1,21 €

  Doplatok rodičov bude = 0.01 € na jeden odobratý obed  /+0,30 € režijné náklady /

  Hodnota stravy  podľa 3. finančného pásma :

  ročníky 5.-9.  = 1,30 €

  Doplatok rodičov bude =0,10 € na jeden odobratý obed  / +0,30 € režijné náklady /

  To znamená, že rodič bude musieť doplatiť mesačne nasledovnú položku

  Žiaci ročníkov 1. -  4. nasledovne :   20 dní x 0,01 =  0,20 centov

                                                             20 dní x 0,30 = 6,00 € / režijné náklady  + 0,20 poplatok

                                 banka/

  Spolu na úhradu : 6,40 € mesačne

   

  Žiaci ročníkov 5. – 9.  nasledovne     20 dní x 0,10 = 2,00 €

  20 dní  x 0,30 = 6,00 €  / režijné náklady + 0,20 poplatok

                                                                               banka/

  Spolu na úhradu : 8,20 € mesačne

   

  Žiaci, ktorí majú zo zdravotných dôvodov diétne stravovanie – zákonný zástupca žiaka predloží potvrdenie od odborného lekára.

  V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v ŠJ pri ZŠ Nám. Konkolyho- Thege č.2 Hurbanovo, Vás žiadame o vyplnenie Zápisného lístka na školský rok  2019/2020.

  Môžete si ho stiahnuť tu: SJ__zapisny_listok.docx.

 • Deň matiek v našej škole

  Do galérie Deň matiek v našej škole boli pridané fotografie.

  Letí, letí pesnička, k mamke doletí. Počuj drahá mamička pozdrav od detí

 • Takto sme si skrášlili náraďovňu

  Do galérie takto sme si skrášlili náraďovňu boli pridané fotografie.

 • Taliansko 9.roč

  Do galérie Taliansko 9.roč boli pridané fotografie.

  Pozdravujeme z Talianska.Dnes máme teplúčko.Užívame si more :)

 • ... máj máj máj zelený pod oblôčkom sadený

 • Jarný zber papiera 2019

 • ZBER PAPIERA

   Ešte máte čas zajtra (17.4.2019 )   

  Ďakujeme

 • Týždeň vody 2019

  Modrý týždeň - aktivity na hodinách, pokusy cez prestávky, nalievanie čistej vody, návteva čističky odpadových vôd, čistenie Konkoľa...

 • ZBER PAPIERA

 • Informácia o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo Základnej školy Námestie Konkolyho - Thege č. 2, 947 01 Hurbanovo, podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a Vyhl. MŚ SR č. 518/2010 Z. z. odst. 4

  Vás informuje  o udelení  riaditeľského  voľna pre  ročníky 5.- 8.  na 3. apríla 2019

    t. j.  v stredu z dôvodu Testovania 9-2019.

 • ZÁPIS do 1. ročníka

 • ŠKD týždeň vody 2019

  Do galérie ŠKD týždeň vody 2019 boli pridané fotografie.

 • PONOŽKOVÁ VÝZVA

  21. marecprvý jarný deň a zároveň Svetový deň Downovho syndrómu. Aj žiaci a učitelia našej školy vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s DS.

  Ide o trizómiu 21. chromozómu (preto 21. marca), a keďže chromozóm má tvar ponožky, stala sa symbolom dnešného dňa, ktorý nám pripomína, že každý z s je iný , a to robí náš svet pestrejším a lepším.  

  Ponožky rôznych farieb sme si preto obuli aj my.

 • Svetový deň vody

 • Stretnutie odborných zamestnancov

  Stretnutie odborných zamestnancov základných škôl v okrese Komárno

  Dňa 5.3. 2019 sa v našej škole uskutočnilo stretnutie odborných zamestnancov základných škôl v okrese Komárno s cieľom výmeny informácií o problematike výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Diskutovalo sa o odborných činnostiach a špecifikách práce školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga na základných školách, o legislatíve riešiacej integráciu, ako aj o rôznych typoch vzdelávacích programov určených pre žiakov so ŠVVP. Ďakujeme p. Mgr. Matúšovej , riaditeľke CPPPaP Komárno a p. Mgr. Ježovej, špeciálnej pedagogičke z CPPPaP Komárno, za metodické usmernenie, podnetné rady k tematike a problematike a za dlhodobú spoluprácu s našou školou.

  PaedDr. Renáta Beneková

 • Hlasovanie za PROJEKT

  ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

   

  Podporte hlasovaním náš projekt!

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

  Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie poštovej banky – NÁPAD PRE ŠKOLY, ktorý sa venuje rozvoju finančnej gramotnosti na základných školách.

  Hlasovať môžete na stránke 

  www.napadpreskoly.sk – HLASOVAŤ

  ĎAKUJEME!

 • Oxford University Press

  19.2. 2019 sa v ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove uskutočnilo vzdelávacie podujatie - miniseminár vydavateľstva Oxford University Press pod názvom „Drama and improvisation“.

  Zúčastnilo sa ho 11 vyučujúcich anglického jazyka z okresov Komárno a Nové Zámky.

  Seminár viedla pani Gabriela Hroššová.

  Účastníci so vymenili skúsenosti z oblasti tvorivej dramatiky a vyučovacích techník žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 • Fašiangy 15.2, 16.2 2019

  Do galérie Fašiangy 15.2, 16.2 2019 boli pridané fotografie.

  Fašiangové obdobie je obdobie od troch kráľov  do popolcovej stredy. V areáli našej školy na Nám. Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove sme v dňoch 15. – 16. februára 2019 zorganizovali fašiangové dni tradícií.

  V piatok žiaci sledovali majstrov mäsiarov, ako sa pripravujú zabíjačkové špeciality. V sobotu si na týchto dobrotách a na výborných šiškách všetci pochutili. Deti aj rodičia sa mali možnosť zoznámiť so včelárstvom a prútikárstvom - remeslami, ktoré živili našich predkov.

  Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli toto podujatie pripraviť: rodičom, starým rodičom, sponzorom, zamestnancom školy, pani vedúcej školskej jedálne so svojim tímom usilovných kuchárok, detskému folklórnemu súboru Rosnička za zabezpečenie dobrej nálady.

  Veríme, že tieto dni tradícií sa stanú tradičným podujatím v našej škole. Tešíme sa Vás na dňoch tradícií v roku 2020.