Štvrtok 22. 8. 2019

Vitajte

na stránke Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo

 

Novinky

  • Pozdrav zo školy v prírode 😀

    Ranné umývanie zúbkov 😁

  • OZNAM

    ZŠ – Hurbanovo, Námestie Konkolyho Thege č. 2 oznamuje, že podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý dopĺňa zákon č. 254/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č.131 o poplatkoch v školstve účinného od 01.09.2019, ktoré mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo na svojom zasadnutí dňa 16.05.2019 prerokovalo a schválilo, upravuje podmienky poskytovania uvedeného príspevku nasledovne:

  • Do galérie Deň matiek v našej škole boli pridané fotografie.

    Letí, letí pesnička, k mamke doletí. Počuj drahá mamička pozdrav od detí