naše úspechy

Základná škola Hurbanovo

Profil školy

- škola je tu pre ľudí,

- pre žiaka je základným pilierom osobného rastu,

- pre rodiča je partnerom pri výchove detí,

- pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie,

- pre región je centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry, spoločenského života v mieste svojho sídla.

 

Školský vzdelávací program PULZ je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

Zameranie našej školy v dlhodobom smerovaní

-všestranný rozvoj osobnosti žiaka, výchovu budúceho občana Európana, čestného, vzdelaného, prespektívneho, tvorivého, tolerantného, národne uvedomelého

- rozvoj telesnej výchovy a športu

- rozvoj komunikačných schopností žiakov, vrátane cudzích jazykov

- zabezpečenie počítačovej gramotnosti žiakov a rozvoj informatiky

 

 

MOTTO ŠKOLY:

„Dieťa je kvetinou,

nádejou radostí,

nech škola je hrou

a dielňou ľudskosti.“

J. A. Komenský