naše úspechy

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo
Email školy: zs.hurbanovo@gmail.com
Telefón: Sekretariát
tajomníčka : MÁRIA LOVÁSZOVÁ

+421 (0)35 760 4660

Riaditeľka školy
Mgr. NATAŠA ĎURIŠOVÁ

+421 (0)35 760 2541
+ 421 907 093 820

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ročníky 1.-4.
Mgr. ANITA HAJMÁSYOVÁ

+421 (0)35 760 2492
+421 919 034 806

Školská jedáleň
Vedúca ŠJ : ANNA CSEHOVÁ

+421 (0)35 760 2542
+421 (0)917 395 164
Adresa školy: Nám. Konkolyho - Thege č. 2, 947 01 Hurbanovo