naše úspechy

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Hurbanovo

                 Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č.2 ,

Hurbanovo

                                                     

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH V PODMIENKACH ŠKOLY

ZA ŠKOLSKÝ ROK

2017/2018

 

 

Štruktúra správy je v súlade s platnou Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006, riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. § 5, odsek 7, písm. f).

 

Východiská a podklady:

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z..

3. Plán práce ZŠ 2017/2018

4. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia za školský rok 2017/2018

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ

6. Ďalšie podklady : - vyhodnotenie jednotlivých podujatí,

- výsledkové listiny žiackych súťaží.

 

         I.         ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE

 

 Údaje o zriaďovateľovi

 

názov                                                 Mesto Hurbanovo

sídlo                                                   Hurbanovo, Komárňanská  92

štatutárny orgán                              Mgr. Ildikó Basternák

poverený pracovník pre školstvo    Mgr. Katarína Valachová

internet: zs.hurbanovo@gmail.com

Webové sídlo: www. zshurbanovo.edupage.org

 

 

 

Základné identifikačné údaje

 

Názov školy

Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo

Adresa školy

Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č.2, 94701 Hurbanovo

Telefón

0357602542, 0357604660, 0918391850

 

 

E-mail

zs.hurbanovo@gmail.com

WWW stránka

www. zshurbanovo.edupage.org

 

Zriaďovateľ

Mesto Hurbanovo

   

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľka

Mgr. Marta Kováčová

0357602541

0918391850

zs.hurbanovo@gmail.com

ZRŠ 1.- 4.

Mgr.Katarína Jóbová

0357602492

 

zs.hurbanovo@gmail.com

ZRŠ 5.- 9.

Mgr. Nataša Ďurišová

0357604660

 

zs.hurbanovo@gmail.com

Vedúca šk. jedálne

Anna Csehová

0357602542

 

zs.hurbanovo@gmail.com

 

Samosprávne orgány

1. Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pracuje od 26.05.2016. Na ustanovujúcej schôdzi bola za predsedníčku zvolená Mgr. Milada Kurjatková Lásiková. Tvoria ju dvaja pedagogickí zamestnanci, štyria rodičia, štyria zástupcovia zriaďovateľa a jeden zamestnanec školy. Rada školy na zasadnutí 26.5.2016 schválila štatút, ktorým sa riadi vo svojej činnosti.   

Prerokovala: Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2017/2018; Školský vzdelávací program školy 2017/2018; Výchovný program ŠKD; POP a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v šk. roku 2017/2018. Na februárovom zasadnutí 2018 rady školy, riaditeľka oboznámila so stavom hospodárenia za kalendárny rok 2017. Podala informáciu o rozpočte školy na rok 2018. Správa o výchovno-vzdelávacích výsladkoch za 1. polrok šk. roka 2017/2018 a informáciu o zápise do 1. ročníka na škol. rok 2017/2018 k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov.

 

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

Predseda

Zvolená

Mgr. Milada Lásiková Kuriatková

0905 264701

pedagogickí zamestnanci

Zvolená

Mgr. Andrea Vargová

 

ostatní zamestnanci

Zvolená

Anna Csehová

 

zástupcovia rodičov

Zvolený

Michael Baka

 

 

Zvolená

Eva Pradlovská

 

 

Zvolená

Ing. Dáša Pastoreková

 

 

Zvolená

PaedDr. Martina Tužinčinová

 

zástupca zriaďovateľa

delegovaná

Ing.Adriana Kasášová

 

 

delegovaný

Zoltán Ondrušek

 

 

delegovaný

Zoltán Pollák

 

 

delegovaný

Mgr. Peter Závodský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rada rodičov - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Iniciuje a organizuje podujatia napr. rodičovský ples, spoluorganizuje a zapája sa do podujatí organizovaných školou (zbery, workshopy, otvorené hodiny, rodičovské združenia, výlety, školy v prírode, lyžovačky, Na kolesách bezpečne, Vianočná akadémia, Deň matiek a pod. )

 

Poradné orgány riaditeľa školy

1. Pedagogická rada školy – predkladá korektné a úplné materiály k rozhodnutiam riaditeľky školy, prejednáva a vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľky školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným skúškam, výchovným opatreniam ako pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky zo správania. V školskom roku 2017-2018 zasadala 8 krát + pracovné porady.

 

2. Predmetové komisie, metodické združenia

Predmetové komisie sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem pravidelných plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. školský vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia žiakov, výsledky testovania žiakov 9. ročníka, a taktiež boli nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí a súťaží organizovaných školou, CVČ a inými partnermi školy.

 

Vedúci predmetových komisií spolupracovali s vedením školy, analyzovali činnosť, prijímali návrhy k opatreniam na odstránenie nedostatkov, predkladali závery zo zasadnutí, prípadne svoje návrhy a podnety. Sú iniciatívnym orgánom riaditeľky školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno - vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu na škole.

Predmetové komisie zasadali v priebehu školského roka podľa plánov. Na zasadnutiach hodnotili úroveň vedomostí žiakov, plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, pripravovali súťaže, iné aktivity so žiakmi, konzultovali postupy, formy a metódy práce so začlenenými žiakmi. Prijaté úlohy boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, environmentálnu a protidrogovú výchovu. Profesionálnu orientáciu žiakov a usmerňovanie ich záujmu o stredné školy zabezpečovala výchovná poradkyňa formou násteniek, prednášok, besied a individuálnych konzultácií so žiakmi i rodičmi.

 

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

MZ - 1.- 4. ročník

 Mgr.Angelika Bognerová

 SJL, M, Prv, Vl, P, PV, VV, HV, TV

MZ – ŠKD

Henrieta Szántóová

ŠKD

PK – SJL

Mgr. Mária Vasová

SJL

PK - DEJ - GEO - OBN

Mgr. Mária Ďurišová

DEJ - GEO – OBN

PK – MAT, FYZ,INF

Mgr. Lucia Hulková

 MAT, FYZ,INF

PK – VYV,TSV,HUV,

Mgr. Viera Rolníková

VYV,TSV, HUV,VUM, ETV

PK - cudzích jazykov

Mgr. Nataša Ďurišová

NEJ, ANJ, RUJ

PK - BIO - CHE - SVP

PaedDr. Oto Tóth

BIO - CHE – SVP

 

3.      Organizačná štruktúra

 

Viď vytlačená tab.č. 8

 

 

Počet tried, oddelení ŠKD

 

                                                           Počet              Počet

                                                           tried                žiakov

I. stupeň                                            8                      175/77 d.        priemer 21,9 ž.

II. stupeň                                           10                    193/100 d.      priemer 19,3 ž.

Spolu                                                 18                    368 /177 d.     priemer 20,4 ž.

 

oddelenia ŠKD                                 6                      167                  priemer 27,83  ž.

 

Počet  žiakov začlenených so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami             29        v 1.-4.    ŠKD  5 ž.    

žiaci so soc. znevýhodneného prostredia

 

Štruktúra tried 2017/2018

 

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

-

-

-

Prvého ročníka

2

42/22 d

1

Bežných tried

18

368

29

Špeciálnych tried

-

-

-

Pre nadaných

-

-

-

Spolu

18

368

29

 

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ

Hlavným cieľom práce bolo dosiahnuť efektívne využívanie času na prípravu na vyučovanie, rozvíjanie individuálnych schopností, rozširovanie záujmov, posilňovanie vzťahov medzi rovesníkmi podľa výchovného programu školského klubu detí.

Do školského klubu detí bolo zapísaných 167 detí, otvorili sme 6 oddelení ŠKD s veľmi vysokým priemerom žiakov na 1 vychovávateľa. Žiadúce by bolo rozšíriť počet oddelení na 7.

 

Činnosť ŠKD bola realizovaná podľa výchovného programu a jednotlivých tematických oblastí. Aktivizujúcimi metódami vo výchove zábavnou formou, didaktickými hrami, pracovnými listami boli žiaci vedení k samostatnému vypracovaniu úloh pri príprave na vyučovanie. V rámci oddychovej a rekreačnej činnosti sa vychovávateľky zameriavali na odstránenie únavy, relax, oddych, aktivitami zameranými na pohybové či zmyslové hry a kreatívne práce. Súčasťou boli vychádzky do okolia, návštevy výstav, knižnice, hasičov a pod.

 

Zamestnanci

V školskom roku 2017/2018 v základnej škole pracovalo spolu 9+14+6  t.j. 29 pg. zamestnancov. Z 29 pedagogických zamestnancov bolo 27 žien a 2 muži. 

6 vychovávateliek školského klubu detí, jedna ekonómka (ekonóm), jedna administratívna prac., jeden školník, jeden údržbár 0,5 % úväzkom, 5 upratovačiek, 5 kuchárok, 1vedúca ŠJ.

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

29

15

28

14,5

DPP

-

-

-

-

     

 

 

ZPS

-

1

   

Na dohodu

3

     

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

–odbornosť tab. č. 7a.)

            Vzdelávanie zamestnancov

Počas školského roka 2017/2018 sa učitelia vzdelávali účasťou na kreditových, funkčných školeniach, ktoré organizovalo MPC Komárno a fakulty.

Atestačné :                 Mgr. Bognerová                                 trvá

Mgr. Vargová                                     dokončené

Funkčné:                     Mgr.    Jóbová                                     dokončené

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.atestačná skúška

22

 1

2.atestačná skúška

3

0

štúdium školského manažmentu

 2

 0

funkčné inovačné štúdium

 1

 0

špecializačné kvalifikačné

 0

0

doplňujúce pedagogické

 0

0

vysokoškolské pedagogické

 0

vysokoškolské nepedagogické

 0

 0

 

 

 

Rigorózne

0

0

 

Pedagogickí zamestnanci školy

Kariérové pozície v Základnej škole, NámestieKonkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo  sú (podľa § 32, 33 zákona napr.):    2017/2018        ku dňu 15. 9. 2017

1.

Pedagogickí/odborní zamestnancišpecialistipodľa § 33 zákona:

 

 

Kredity

 

- triednyučiteľ

18

Mgr. Anita Hajmásyová                        II.A

95

 

 

 

Mgr. Klaudia Holotová                         II.B

109

 

 

 

Mgr. Angelika Bognerová                    III.A

115

 

 

 

Mgr. Andrea Vargová                           III.B

66

 

 

 

Mgr. Rozália Krišková                          IV.A

55

 

 

 

Mgr. Alena Pichňová                             IV.B

65

 

 

 

Mgr. Ingrid Gulyásová                          I.B

109

 

 

 

PaedDr. Lívia Hulková                         I.A

39

 

 

 

PaedDr. Oto Tóth                                 V.B

62

 

 

 

Mgr. Mária Hamranová                        IX.A

61

 

 

 

PaedDr. Ladislav Valach                     VII.A

98

 

 

 

 Mgr. Lucia Hulková                            VII.B

65

 

 

 

Mgr. Mária Vasová                             VIII.A

15

 

 

 

Mgr. Mgr. Mária Ďurišová                  VIII.B

70

 

 

 

Mgr. Henrieta Kecskésová                   V.A

62

 

 

 

Mgr. Klaudia Tóthová Danáčová         XI..B

65

 

 

 

Mgr. Denisa Sovičová                          VI..A

89

 

 

 

Mgr. Viera Rolníková                           VI..B

80

 

-netriednyučiteľ

3

Mgr. Milada KurjatkováLásiková

62

 

 

 

Mgr. Barbora Lukáčiková

0

 

 

 

Jana Nyáriová MD

50

 

-          vychovávateľky

6

Katarína Adamková

 

 

 

 

Daniela Gelleová

 

 

 

 

Anna Kašíková

11

 

 

 

Jozefína Moravčíková

33

 

 

 

Henrieta Szántóová

 

 

 

 

Magdaléna Vargová

 

 

-          Výchovný poradca

1

PaedDr. Denisa Sovičová 

 

-          Vedúci PK a MZ

8

 

 

MAT-FYZ-INF                

 

Mgr. Lucia Hulková

 

SJL

 

Mgr. Mária  Vasová

 

CJ

 

Mgr. Nataša  Ďurišová

 

BIO-CHEM-TCHV          

 

PaedDr. Oto  Tóth

 

TSV-VYV-ETV-HUV     

 

Mgr. Viera  Rolníková

 

DEJ-GEO-ONV               

 

Mgr. Mária Ďurišová

 

MZ 1.-4.

 

Mgr. Angelika Bognerová

 

ŠKD

 

Henrieta Szántóová

2.

Vedúcipedagogickí/odborní zamestnancipodľa § 34 zákona:

 

- riaditeľka

1

Mgr. Marta Kováčová

 

- zástupcariaditeľa

2

Mgr. Nataša  Ďurišová zást. 5.-9. roč.

 

 

 

Mgr. Katarína Jóbová zást. 1.-4. roč.

Silnou stránkou školy je kvalifikovaný pedagogický zbor. V súčasnosti zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces spolu 29 pedagogických zamestnancov, 6 vychovávateliek ŠKD a 4 zástupcov cirkví .

 

Ciele:

·         umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania žiakov cez PK a MZ

 

·         v nasledujúcich rokoch motivovať pedagogických zamestnancov naďalej sa permanentne vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup

 

·         žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku.

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 2017/2018

Škola sa prezentuje na verejnosti svojou kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou, bohatou mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami.

 

Oslavy, podujatia :      Na kolesách bezpečne

Ochrana života a zdravia – jarné, jesenné

Slávnostné otvorenie školského roka

Vianočné oslavy

Triedne vianočné posedenie

                                   Jedličková slávnosť

                                               Rozlúčka so žiakmi končiacimi školskú dochádzku

                                               Slávnostné vyhodnotenie školského roka

Slávnostné posedenie zamestnancov na konci šk. roka

                                               Školská oslava Dňa matiek                           

Mestská oslava Dňa učiteľov

Týždeň k svetovému dňu Vody a Zeme

Medzinárodný deň detí

                                               Venček

                                               Rodičovská zábava

Zbery odpadového papiera, jarný a jesenný

Zbery elektroodpadu a batérií

Týždeň dopravnej výchovy

 

Podujatia ŠKD :                   Jesenný detský bazár

                                               Na kolesách bezpečne

Záložka do knihy spája školy

                                               Mesiac úcty k starším- darčeky pre dôchodcov

                                               Jeseň pani bohatá – tvorivé dielne, výstavka

                                               Stolček, prestri sa – Deň zdravej výživy

                                               Múdrosť sveta v knihách ukrytá- Medzinárodný deň školských                                         knižníc

                                                Strašidlá našej školy- Halloween v ŠKD

                                               Šarkadniáda

                                               Medzinárodný týždeň vzdelávania

                                               Pasovanie prvákov

                                               Príprava programu na Vianočnú akadémiu

                                                Pani Zima – tvorivé dielne, výstavka

                                               Vianočná pošta – tvorivé písanie

                                                Vianoč ná akadémia

                                                Pohybom pre zdravie – maratón v driblovaní

                                                Škola včera a dnes – 95. Výročie beseda s bývalou

                                                p. vych. Čintalanovou

                                                Vitajte medzi nami – Deň otvorených dverí-spolupráca s MŠ

                                                Svetový deň bezpečnostného internetu

                                                Olympiáda športu v snehu

                                                Didaktické hry s dopravnou temtikou

                                                Fašiangová diskotéka

                                               Marec knihy- Kniha, ktorú mám rád

                                                Maľované čítanie

                                                Prekvapenie pre budúcich prvákov- zhotovenie darčeka

                                                Veľkonočná ikebana – tvorivé dielne

                                                Modrý týždeň- Svetový deň vody

                                                Noc s Andersenom – literárne aktivity v školskej knižnici

                                                Mesiac bezpečnosti – beseda s príslušníkom polície

                                                Deň Zeme

                                                Minulosť a dnešok v škole

                                                Deň matiek

                                                Deň mlieka

                                                Deň výzvy – 9. ročník ŠKD v pohybe

                                                Deň detí

                                               Talent ŠKD

                                                Letný bazár

 

Iné podujatia:                

-     Tradície Vianoc triednické hod.,

-          Školské ovocie

-          Vianočné tvorivé dielne

-          Jesenné tvorivé dielne

-          Veľkonočné tvorivé dielne

-          Návšteva Domova dôchodcov

-          Návšteva mestskej knižnice

-          Európsky deň rodičov a školy

-          Plavecký výcvik

-          Čítanie rozprávok v MŠ

-          Čitateľský maratón (v spolupráci s mestskou knižnicou)

-          Vesmír očami detí

-          Ovce – mediálna výchova

-          Noc s Andersenom

-          Beseda so spisovateľmi

-          Týždeň vody - Kvapka

-          Čistenie Žitavy, Konkolka,  1.-4.  aktivity v areáli školy

-          Dopravné hry

-          Týždeň dopravnej výchovy

 
Aktivity : viď. tabuľka č. 9.  

 

Tradičné aktivity, ktorými sa dostávame do povedomia verejnosti sú:

zápis do 1. ročníka, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, Deň učiteľov, Deň Zeme, Čistenie Žitavy a Konkola, Medzinárodný deň školských knižníc, Deň jabĺk, týždeň zdravej výživy, Vianočná akadémia, Detský karneval, Ples školy, Venček, Deň narcisov, Čistenie Žitavy alebo Konkola –Vysielanie školskej televízie KONKOLKA, Čitateľský maratón, Vianočné tvorivé dielne: pečenie medovníčkov, Jesenné tvorivé dielne tekvice a jesenné plody, Veľkonočné tvorivé dielne, návšteva Klubu i Domova dôchodcov, návšteva mestskej knižnice, plavecký výcvik, LVVK, návšteva Američanov v škole, čítanie rozprávok v MŠ, Na bicykli bezpečne, Dopravný týždeň v herni, využívanie mobilného dopravného ihriska, jazda zručnosti, besedy so spisovateľmi. DFS Rosnička - vystúpenia, Kvapka – Týždeň vody.

Každoročne žiaci 4. ročníka absolvovujú školu v prírode (Nová Lehota). Siedmaci sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Krahuliach, vedúcim bola Jozefína Moravčíková. Vianočná Viedeň odhalila čaro Vianoc v zahraničí. Okrem týchto aktivít sa žiaci školy pravidelne aktívne zúčastňujú aj na podujatiach usporadúvaných Mestom, a inými inštitúciami. Prínosom pre školu je už šiesty rok fungujúca školská televízia Konkolka.

Webovú stránku školy spravuje Mgr. Milada Kurjatková-Lásiková koordinátorka informatizácie a p. uč. Mgr. Barbora Lukáčiková.

Záujmové krúžky :

 

Na škole pracovalo 27 krúžkov, ktoré navštevovalo: 640 žiakov vrátane ŠKD  

 

II.        Koncepcia rozvoja školy na roky 2018-2020 k správe

 

Hlavné úlohy vytýčené na školský rok

 

Všeobecná charakteristika školy a jej zameranie

Základná škola Hurbanovo, Nám. Konkolyho-Thege č. 2 je plne organizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Má 368 žiakov, 18 tried v 1.-9. ročníku: V každom ročníku 2 triedy. 7 odborných učební:, 4 počítačové triedy, jazyková učebňa, 6 tried s interaktívnymi tabuľami a 1 herňa ŠKD. Základnú školu tvoria: hlavná budova (triedy roč. 5.-9., špeciálne učebne ), stará budova ( triedy roč. 1.-4, špeciálne učebne, cvičná kuchynka), školská jedáleň (kuchyňa, ŠKD), 2 telocvične, dielňa, školská jedáleň (300 stravníkov).

Školský areál sa nachádza v bezmála dvojhektárovom areáli lesoparku  s výbornou mikroklímou s 50 druhmi drevín a množstvom vtáctva. Obsahuje školské bioihrisko, školský lesopark, relaxačná zóna, viacfunkčné ihrisko s umelým trávnym povrchom, bežecká dráha s antukou, doskočiská, pieskoviská, trieda v prírode a altánky, relaxačná časť s trávnatým povrchom. Problémom je starnutie drevín, ktoré v poslednom čase ohrozuje žiakov, preto sme odkázaní na pomoc Mesta. V areáli školy sa nachádza viacúčelové ihrisko s plochou, ihrisko na vybíjanú a ihrisko s asfaltovou plochou, bežecká dráha s antukou s dĺžkou, doskočiská, pieskoviská, ekoihrisko, trávnaté plochy. Školská knižnica KNIHORAJ je situovaná na prízemí hlavnej budovy školy. Knižničný fond je postupne dopĺňaný, je vybavená aj IKT technikou (PC s knižničným programom, video a DVD prehrávač).

 

Vízia školy vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy.

Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti. 

 

Úlohou školy je:

Vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese; zavádzaním aktivizujúcich metód (zážitkové, kooperatívne učenie,  ...)

Vytvárať rovnaké príležitosti pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka. Bez ohľadu na vek, rasu, vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii;

Vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby s cieľom zvýšiť možnosti rovnako tak pre nadaných ako aj pre priemerných či podpriemerných žiakov (Vypracovať plán na podporu slabo prospievajúcich žiakov);

Prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy. Podporovať participáciu všetkých aktérov výchovy a vzdelávania. (zapájanie sa do aktivít; transparentné zaobchádzanie s financiami RZ).

2.1       Vzdelávacia oblasť

®    upraviť školský vzdelávací program rešpektujúc súčasné trendy a požiadavky zo strany štátnej vzdelávacej politiky,

®    pokračovať v školských projektoch zameraných na rozvoj pozitívneho vzťahu nielen žiaka, ale aj rodiča i zamestnanca ku svojmu zdraviu, environmentálnu výchovu (Modrý týždeň, Deň Zeme, Európsky týždeň športu),

®    pokračovať v zabezpečení aktivít na podporu čitateľských zručností žiakov (školská i miestna knižnica, prírodná čitáreň a areáli školského lesoparku, súťaže v hláskovaní a pod.),

®    v predmete občianska náuka nechať väčší priestor pre budovanie záujmu mládeže o vedomosti z oblasti vzťahovej a emočnej inteligencie, nadviazať spoluprácu s inštitúciami ako IPAO, ktorá, realizuje zábavné tréningy neformálneho a zážitkového vzdelávania pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na základných a stredných školách v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti; koordinátor prevencie, školský psychológ pripravia preventívne aktivity pre žiakov školy,

®    prehĺbiť spoluprácu vyučujúcich a vďaka efektívnejšiemu využívaniu medzipredmetových vzťahov posilniť kritické a kreatívne myslenie žiaka (podporovať žiakov v  uvedomovaní si súvislostí, hľadania vlastného názoru, výchova k zodpovednosti za svoje konanie i verbálny prejav),

®    pozornosť venovať výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom, k národným hodnotám krajiny, kultúre, jazyku- ctiť si kultúru národa, materinský jazyk, národné hodnoty krajiny, organizovať exkurzie na významné miesta slovenských dejín, pripravovať školské slávnosti so zameraním na pôvodnú slovenskú tvorbu,

®    šíriť dobré meno školy – podporovať atraktívnu krúžkovú činnosť, reprezentovanie na verejnosti,  aktualizovať webovú stránku školy – výchova ku lojalite, dôvere a úcte.

 

2.2       Oblasť materiálno-technického zabezpečenia

®    zabezpečiť výmenu nevyhovujúcej IKT techniky, softvéru, serveru, zariadení k výsokorýchlostnémi unternetu,

®    zabezpečiť školskú knižnicu novými titulmi pre pedagógov (z oblasti emočnej inteligencie, osobnostného rozvoja, leadershipu, e-Tweeningu, a pod.),

®    pokračovať v budovaní už existujúcich, prípadne nových špeciálnych učební (dať do prevádzky školskú dielňu, zriadiť miestnosť pre štúdio TV Konkolka – školská TV),

®    vybudovať „prírodnú čitáreň“ z prírodných materiálov – vypracovať projekt, dobudovanie oddychovej zóny,

®    dať znovu do prevádzky triedu v prírode

®    pripraviť podmienky na stabilné dopravné ihrisko

®    zapojiť do starostlivosti o materiálno-technické vybavenie školy žiakov aj rodičov, napr. prideliť jednotlivým triedam sektory školy a areálu, ktoré budú v ich „spravovaní“ a takto pestovať postoj ku svojmu životnému prostrediu hravou formou,

®    v rámci technickej výchovy a pracovného vyučovania využiť školskú dielňu, cvičnú kuchynku a zveľaďovať areál školy.

 

5.3       Oblasť personálneho zabezpečenia

®    neustále podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov a vytvárať optimálne podmienky na ich vzdelávanie kontinuálne vzdelávanie učiteľov – umožniť účasť na školeniach a vzdelávacích podujatiach v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania a kariérnych pozícií,

®    zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania – spolupracovať s vysokými školami a inými inštitúciami zabezpečujúcimi vzdelávanie (FF UKF,  SPU Nitra)

®    zabezpečiť dobrú počítačovú  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov  - zaviesť školenia pedagógov pedagógmi (vyučujúci INV),

®    zabezpečiť školenia pre pedagógov v oblasti čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, mediálnej gramotnosti,

®    zabezpečiť školenia pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP,

®    poskytnúť pedagógom priestor na tvorivosť vo vyučovacom procese, v snahe zatraktívniť vyučovanie, a tak prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu,

®    pripravovať pre deti a žiakov nové aj tradičné podujatia v rámci vyučovania aj mimo vyučovania, ktoré budú viesť k spolupatričnosti so školou (zaangažovať rodičov do spoločných aktivít zber papiera spojeným s varením čaju pre všetkých, )

®    vytváranie kvalitných medziľudských vzťahov všetkých, ktorí sa vo výchovno-vzdelávacom procese ocitajú, ktorých vzťahy sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú, teda žiakov, pedagógov, rodičov,

®    prezentovať úspechy školy a konkrétne zásluhy jednotlivých pracovníkov, a tak ich motivovať k ešte lepším výkonom,

®    spoločnými akciami a výletmi naďalej upevňovať medziľudské vzťahy v kolektíve.

 

2.4       Oblasť riadenia

 

®    uplatňovať demokratický a racionálny spôsob riadenia školy založený na pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý zamestnanec,

®    zlepšiť a zefektívniť vnútroškolskú kontrolu (riaditeľské testy, ...),

®    elektronizácia administratívy školy (pripraviť podmienky na zavedenie elektronickej triednej knihy a žiackej knižky),

®    naďalej spolupracovať s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami a organizáciami.

 

 

3        Ekonomika školy

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov

 

Školsky rok

Počet žiakov

Celá škola

Počet žiakov

Ročníky

1-4

Počet žiakov

Ročníky

5-9

Poznámky

2006-2007

518

202

316

Stav pred nástupom riaditeľky školy

2007-2008

466

187

279

Stav pred nástupom riaditeľky školy

2008-2009

427

167

260

Riaditeľka Kováčová

2009-2010

394

150

244

Riaditeľka Kováčová

2010-2011

383

145

238

Riaditeľka Kováčová

2011-2012

371

143

228

Riaditeľka Kováčová

2012-2013

387

152

235

Riaditeľka Kováčová

2013-2014

360

155

205

Riaditeľka Kováčová

2014-2015

359

169

190

Riaditeľka Kováčová

2015-2016

368

176

192

Riaditeľka Kováčová

2016-2017

 

371

169

202

Riaditeľka Kováčová

2017-2018

 

368

175

193

Riaditeľka Kováčová

2018-2019

 

357

169

188

Riaditeľka Ďurišová

 

 

Ekonomika školy závisí od demografického vývoja v meste a regióne (školský rok 2007/08        spolu  466 žiakov, školský rok 2008/09  427 žiakov, školský rok 2009/10 394 ž., školský rok 2010/11, 383 ž., školský rok 2011/12 371 ž., školský rok 2012/13 387 žiakov, 2013/14 360 ž., 2014/2015 359 ž., 2015/2016 368 ž., 2016/2017 371 ž. , 2017/2018   368  ž.,   Viď tab.

            Z uvedeného vyplýva, že rozpočet školy, ktorý podľa zákona a príslušných normatívov bude škole prideľovaný nebude postačovať. Vyžadovať bude hospodárne a racionálne využívanie finančných prostriedkov na zabezpečenie nielen prevádzky školy, ale aj na rozvoj výchovy a vzdelávania. Otázne je náležité odmeňovanie zamestnancov školy podľa platných predpisov. Prídel kapitálových finančných prostriedkov bude priebežne riešený v spolupráci so zriaďovateľom. Rizikami pre budúce plánovanie sú však odliv žiakov školy a migrácia obyvateľov regiónu za prácou do cudziny a iných regiónov Slovenska, ako aj zvyšovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodín v hmotnej núdzi.

 

Ciele:

·         prezentovaním výsledkov školy presvedčiť rodičov žiakov, aby prihlásili na povinnú školskú dochádzku žiakov na našu školu,

·         integrovať žiakov s vývinovými poruchami učenia,

·         získavať finančné zdroje z projektov a grantov,

·         zapožičiavať priestory školy na vzdelávaciu, školiacu a športovú činnosť, a tak získavať ďalšie finančné prostriedky,

·         organizovať zbery druhotných surovín (papier, gaštany),

·         využívať vzdelávacie poukazy a kultúrne poukazy,

·         získavať rodičovské príspevky a sponzorské dary.

 

4.      Materiálne vybavenie školy

 

Škola podľa posúdenia ŠSI disponuje vybavením v oblasti IKT. Škola vlastní okolo 70 počítačov, v 4 počítačových učebniach, 9 interaktívnych tabúľ, preto má vhodné podmienky pre zabezpečenie počítačovej gramotnosti žiakov a rozvoj informatiky.

Stav VT

VT

Počet VT učební s pc

4

Počet VT učební s tabletmi

1

Počet tabletov

21 ks

Počet pc pre žiakov

65 pc

Interaktívne tabule

8 ks

Umiestnenie 5.-9.

VT1, VT2. VT4,  5.B,  6.A,  9.A,

 1.-4.,  učebňa 1.-4.

Dataprojektory

14

 

8 ks pri interaktívnych tabuliach,

2 ks prenosné datapr.,

Učebňa HUV, BIO, FYZ/CHEM, VT3, 1 KNIHORAJ

Vizualizér

2

  

Cieľ opráv:

 

 • v hlavnej budove školy zrekonštruovať zastaralú elektroinštaláciu tak, aby zodpovedala  súčasným podmienkam,
 • maľovky tried,
 • obnoviť fyzikálno-chemické laboratórium,
 • zariadenia kancelárií a zborovní, modernizovať zariadenia tried a kabinetov,

·         udržovať úroveň školy vo vybavenosti výpočtovou technikou, podávať projekty zabezpečujúce vybavenie škôl,

·         neustále dopľňať vybavenie ŠKD,

 • vymeniť postupne zastaralý školský nábytok lavice (9. roč. a 8. roč. a ročníky 1. – 4. ).

 

Uskutočnené opravy a údržba

 

·         Vodovodné batérie – výmena zastaralých

·         Maľovka učební a soklov stien triedy

·         Rekonštrukcia ihriska – eko – hojdačky a preliezky

·         Nátery drevených chalúpok

·         Nábytok v triedach

·         Dielčie opravy elektroinštalácie v hlavnej budove a zmena káblovania

·         Internet stará budova, prevodníky

·         Obnova tonerov

·         Úprava počítačov

·         Svietidlá dataprojektorov

·         Tlačiareň

·         Lavice a stoličky – nákup 5. a 6. .roč.

·         Natretie lavičiek

·         Vstupná brána do areálu školy

·         Lanová pyramida 3,5 m  na ekoihrisku

 

5        Vedenie, riadenie a kontrola

 

Testy, hospitácie aj vzájomné, otvorené hodiny, zaangažovanosť PK a MZ pri hodnotení ž. i uč.

 

Ciele:

 

·         angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k reprezentácii školy formou súťaží, vernisáži, spolupráce s rodinou, samovzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie,

·         vymedziť kompetencie zástupcov riaditeľky, skvalitniť triednickú prácu, vykonávať individuálne rozhovory s rodičmi, pestovať vztah k triede, škole, mestu, zdravý lokalpatriotizmus,

·         vytvárať dobré kolektívne vzťahy, šírenie a obhajoba dobrého mena školy na verejnosti, byť hrdý na výsledky školy,

·         pokračovať vo vytváraní tradícií školy, používanie loga školy,

·         organizovať aktivity, ktoré školu otvoria pre rodičov a verejnosť mesta, ako sú akadémie, športové turnaje, školské plesy, dní otvorených dverí, tvorivé dielne, zábavy, Venčeky,

·         propagovať všetky aktivity školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských médiách ,

·         propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke školy,

·         výročnú správu školy publikovať ako verejný dokument na webovej stránke školy,

·         podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej úrovne a kultúrnej úrovne obyvateľov mesta,

·         uskutočňovať konzultačné dni, dni otvorených dverí, triedne aktívy RZ,

·         reprezentovať mesto v rámci regiónu, Slovenska a medzinárodne.

 

            Materiálne vybavenie školy

 

            V súčasnosti prebieha výchovno-vyučovací proces v 4 budovách a 2 telocvičniach. Hlavná budova školy je 59 ročná, ale je postavená kvalitne. Je po rekonštrukcii, ktorá sledovala tepelné úspory a zminimalizovanie tepelných strát v r. 2011. Budova i stará telocvičňa je zateplená zvonka, tepelne izolovaná od suterénu až po povalu s vymenenými oknami, vymenenou plechovou strechou a rínami, odvedenými a odkanalizovanými odkvapmi. Vnútorné priestory, triedy potrebujú maľovku. Absolútne nevyhovujúca je elektroinštalácia, ktorá podľa revíznej správy nevyhovuje z hľadiska záťaže výpočtovou technikou. Z projektu pochádzajú 2 PC učebne so 42 počítačmi. Pre bezproblémové fungovanie súčasná 58 ročná elektroinštalácia je nedostačujúca. Pretrváva havarijný stav a poškodzuje počítače a servery a prerušuje internet.

Zrekonštruované boli 3 kotolne. Žiaľ, neboli bezporuchové. V starej budove nový kotol vypadáva. Stará budova (95 r.) mala obvodové múry zateplené už skôr, vymenenú plechovú strechu, novšia je spojovacia chodba. Žiaľ, okná, ktoré sú ešte pôvodné, čakáme na ich výmenu. Ich výmena nebola zahrnutá do naplánovaných rekonštrukcií.

Bola rekonštruovaná nová telocvičňa (podlaha), vymaľované priestory pri vstupe do telocviční.

 

Súčasťou areálu školy sú lesoparková časť, športoviská – bežecká dráha, asfaltové ihriská, doskočiská, multifunkčné miniihrisko na futbal, volejbal a tenis, hádzanárske ihrisko a detské bioihrisko, ktoré spĺňa aj didaktické požiadavky na vyučovanie. Škola má nasledovné odborné učebne:

 

·         učebňu biológie,

·         chémie a fyziky,

·         hudobnej výchovy s klavírom a syntetizátorom,

·         jazykové laboratórium s cudzojazyčnou knižnicou,

·         učebňa prírodovedy pre roč. 1.-4.,

·         4 učebne výpočtovej techniky, dielňu, cvičnú kuchynku, 5 učební zariadených na projekciu, vrátane 6 dataprojektorov, centrálnu školskú knižnicu Knihoraj rozšírenú o študovňu z rekonštruovaného učiteľského bytu vybavenú beletriou, encyklopédiami, počítačmi a internetom. Vysokorýchlostný Internet je zavedený do 3 budov. Je však nevyhnutné doplniť prídavné zariadenia zabezpečujúce bezproblémové fungovanie internetu a server, ktorý je kapacitne nepostačujúci a zastaralý (zakúpený v roku 2010).

 

Pre rozvoj telesnej výchovy a športu má škola výborné podmienky.

V objekte školy sú 2 telocvične, ihriská, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré je opotrebované a zastaralé, bežecká dráha, ktorá potrebuje obnovenie antuky, doskočiská, voľné trávnaté plochy. Bývalá školská záhrada sa premenila na detské bioihrisko so šmýkľavkami, hojdačkami, pieskoviskami, ich súčasťou je trieda v prírode. Opravila sa ihrisková časť pribudli hojdačky – váhadlové a preliezky. Časť novej telocvične zatekala a preto bola zrekonštruovaná – žiaľ náraďovňa sa nedá naďalej používať - kvapká.

 

Škola dlhodobo dosahuje veľmi dobré výchovno–vzdelávacie výsledky,

v šk. roku 2016/17 sa umiestnila na 5.mieste v okrese

v šk. roku 2015/16 sa umiestnila na 4.mieste v okrese a 13. mieste v kraji,

v šk. r. 2014/15 sa umiestnila na 4.mieste v okrese a na 18. mieste v kraji,

v šk.r. 2013/14 sa umiestnila na 4.mieste v okrese a na 13. mieste v kraji,

v šk. r. 2012/13 sa umiestnila na 4. mieste v okrese a na 11. mieste v kraji,

na predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Absolventi školy úspešne pokračujú na stredných školách, značná časť ich úspešne ukončí vysokoškolské štúdium a dobre sa uplatní v praxi.

  

2/ Hlavné úlohy vytýčené na školský rok

 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a sú v kompetencii a možnostiach vedenia školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sú úspešne plnené priebežne.

 

Predovšetkým

SC1: zmeniť filozofiu vzdelávania a prebudovať tradičnú školu na školu modernú.

SC2: vytvárať personálne a materiálno-technické podmienky pre zvýšenie kvality vzdelávania.

 

Naďalej ostávajú prioritami školy:

 

 • Zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov a vyučovanie cudzích jazykov,
 • Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces využívaním informačných a komunikačných technológií a rozvíjať počítačovú gramotnosť,
 • Zlepšovať podmienky pre vyučovanie začlenených žiakov,
 • Zvyšovať informatickú gramotnosť pedagogických zamestnancov,
 • Zvýšiť úroveň technických a manuálnych zručností žiakov.

 

Plnenie cieľov bolo sledované hospitačnou činnosťou vedenia školy. Využívali sa inovačné metódy a formy práce, ktoré podporovali tvorivosť žiakov, kreativitu a samostatnosť s podporou IKT. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané zručnosti schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď. Žiaci boli vedení k hodnoteniu výsledkov práce a sebahodnoteniu.

 

Škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na povinnú telesnú výchovu ako aj na mimovyučovaciu športovú činnosť po materiálnej stránke. Personálne však bola odbornosť vyučovanie TSV zabezpečená na 50%. V celkovom hodnotení bodov v telovýchove naša škola dosiahla nadpriemerné výsledky. Zhruba polovica všetkých žiakov bola zapojená do rôznych foriem pohybových aktivít zaviedol sa badminton do vyučovania aj v mimovyučovacom čase sme sa venovali rekreačnému športu, medzitriednym turnajom cez medziškolské v rámci škôl z bezprostredného okolia až po rôzne súťaže a okresné a krajské majstrovstvá. Okresné úspechy sme zaznamenali v cezpolnom behu a v ĽA.

Žiaci okrem školskej telesnej výchovy a športovej činnosti sa zúčastnili pohybových aktivít aj v mestskom športovom klube a v CVČ.

-           Z dopravnej výchovy sme zaznamenali pokrok s využívaním dopravného ihriska a začlenili sme dopravnú výchovu do vyučovacích predmetov a voľnočasových aktivít. Multifunkčné ihrisko potrebuje opravu.

-           V rámci vyučovania slovenského jazyka sme sa zamerali na skvalitnenie čítania a porozumenia textu. V priebehu roka bola rozpracovaná a sledovaná problematika rozvoja čitateľskej gramotnosti a iných gramotností žiakov vo všetkých predmetoch. Výuke slúži multifunkčná učebňa – študovňa – ako rozšírená časť knižnice KNIHORAJ.

 

Viď tab. č. 5   Prehľad umiestnenia na súťažiach

 

·         Ku skvalitneniu čítania a rozvoju čitateľskej gramotnosti prispelo aj čítanie detských časopisov, ktoré si žiaci  predplácali :

 

z roč. 1.-4.                              173 ks 

z roč. 5.-9                               40 slovenských a

25 angl. časopisov

Spolu                                      238 ks časopisov

 

PK SJL organizovala školskú autorskú literárnu súťaž. Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do literárnych súťaží vyhlásených rôznymi orgánmi a organizáciami poslednom období „Rozprávkovo“ – mestská súťaž. V umeleckom prednese poézie a prózy dosahujú výborné výsledky. Žiaci boli vedení k získavaniu poznatkov z rôznych zdrojov ako populárnonáučné knihy a časopisy, slovníky, encyklopédie, rozhlas, televízia, internet a pod. Dôkazom sú aj vynikajúce výsledky žiakov v olympiádach...

Žiaci po vyučovaní využívali školskú viacfunkčnú knižnicu KNIHORAJ, počet výpožičiek bol 406.

Tieto počty musíme citlivo sledovať a zvyšovať návštevnosť a popularitu knižnice. Knihoraj pripravil množstvo pútavých podujatí na prinavrátenie čitateľov kníh. Druhým problémom a výzvou je implementácia Knihoraja do všetkých vyučovacích hodín netradičnou formou sa odučilo 68 hod.,  z 5.-9., 55 z roč., 1.-4., hod. 19 h. ŠKD počas výchovnej a krúžkovej činnosti mala veľa pútavých podujatí ako Noc s Andersenom, Podujatia k výročiu narodenia P. Dobšinského, Čítame predškolákom, Divadielko škôlkarom, Kráľ literatúry, Daruj knihu knižnici, Súťaž o naj knihu, Beseda so spisovateľom. Do budúcnosti treba knižnicu maximálne spopularizovať.

Žiaci navštevovali aj mestskú knižnicu.

Žiaci od 3. ročníka sa učia cudzí jazyk.

 

Slabé stránky školy

 

·         nedostatočné vybavenie žiakov učebnicami,

·         nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových žiakov, častokrát neochota riešiť problém zo strany rodičov,

·         zvyšovanie počtu žiakov s vývinovými poruchami učenia,

·         odbornosť niektorých predmetov (FYZ) je dlhodobo na úrovni 0%,

·         ŠKD nemá vlastné priestory, iba 6 oddelení ,

·         znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa,

 

 

Návrhy a opatrenia:

 

Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním vhodných metód a foriem práce:

 

 • využívaním vyučovacích stratégií, metód a postupov, ktoré sú založené  na skúsenosti a prepojené o životom /interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie/,
 • uplatňovaním aktivizujúcich foriem vyučovania (dramatizácia),
 • uplatňovaním vlastnej tvorivosti spojenej s rozvíjaním tvorivosti,
 • vedením žiakov ku komunikatívnosti a samostatnej práci,
 • systematickým preverovaním vedomostí žiakov,
 • samostatným, tvorivým a aktívnym prístupom všetkých pedagogických zamestnancov k práci.

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na vytváranie uvedomelého vzťahu k získaniu nových poznatkov a schopnosti aplikovať ich v praxi:

 

 • vytváraním podmienok  na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívaním rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie,
 • systematicky využívať školskú knižnicu ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum,
 • zameraním sa na výchovu as vzdelávanie žiakov jazykovo zručných, schopných pracovať s IKT, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo myslieť, riešiť problémy a ochotní ďalej sa vzdelávať,
 • uplatňovať demokratický a racionálny spôsob riadenia školy založený na pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý zamestnanec
 • zlepšiť a zefektívniť vnútroškolskú kontrolu (riaditeľské testy, ...),
 • elektronizácia administratívy školy (pripraviť podmienky na zavedenie elektronickej triednej knihy a žiackej knižky),
 • naďalej spolupracovať s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami a organizáciami.

 

 

Zapájať sa do projektov z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania na skvalitnenie práce, naberať skúsenosti s prácou európskych škôl.

 

Naďalej venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Spolupracovať s výchovnou poradkyňou a špeciálnym pedagógom a školským psychológom a posilniť ich pozíciu a kompetencie pri riešení problémov.

 

Spolupracovať s radou školy, rodičovským združením, so školami a školskými zariadeniami v meste.

 

Budovať pozitívny imidž školy:

 • Dosahovaním dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • Úspešným absolvovaním prijímacích skôšok a následným prijatím žiakov na stredné školy,
 • Propagáciou školy v médiách,
 • Prezentáciou školy na spoločenských , kultúrnych a športových podujatiach.

 

Opatrenia do ďalšieho šk. roka:

 

 • Získané poznatky vo vzdelávaní prezentovať v MZ, PK a zabezpečiť interné vzdelávanie na tému inovatívne formy a metódy vzdelávania a využívania IKT vo vyučovaní,
 • Motivovať pedagogických zamestnancov naďalej sa vzdelávať a budovať svoj kariérový posup,
 • Motivovať pedagogických zamestnancov, aby poznatky získané vzdelávaním zavádzali do vyučovania a využívali vo vyučovaní moderné metódy a formy vzdelávania a výchovy,
 • Zrekonštruopvať atletickú dráhu,
 • Vyžadovať neustále zdokonaľovanie v práci s PC, internetom a moderných IKT vo vyučovaní,
 • Žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi, názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku.

 

3/         Zapojenie školy do projektov      viď. tab.č. 10

 

III. ANALÝZA  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH  VÝSLEDKOV

 

1/         Prospech tabuľka č.1., 4., 6.,

 

Hodnotenie prospechu odráža vedomostnú úroveň žiakov. Hodnotíme ju ako dobrú až priemernú. Podobné výsledky dosahujeme aj v Testovaní 9. Žiaci bez väčších problémov pokračujú v štúdiu na stredných školách a prevažná väčšina z nich sa úspešne uplatňuje v živote. Tieto výsledky nám umožňuje dosahovať odborná práca pedagogického zboru a aj materiálno technické vybavenie školy. V podstate dobrá kvalifikovanosť vyučovania, skúsení a odborne dobre pripravení pedag. zamestnanci, zodpovedný prístup k práci a dobrá spolupráca s rodičmi. Prínosom bolo vypracovanie kritérií hodnotenia telesnej a športovej výchovy.

 

Na začiatku školského roka sa z predmetov SJL a MAT uskutočnili vstupné previerky vo všetkých triedach na ročníkoch 5.-9. a boli vykonané javové analýzy výsledkov. I keď opatrenia na odstránenie nedostatkov v písomnej podobe boli formulované, vyučujúci vo svojej práci vychádzali z výsledkov uskutočnených analýz.

Požiadavky učebných osnov a nový ŠkVP PULZ boli realizované vo všetkých predmetoch a vo všetkých ročníkoch .

Vedomostné štandardy sa vo väčšine využívali, no musia sa stať stálymi komparatívnymi dokumentmi vo výchovno-vyučovacom procese, v reformných roč. sú zapracované obsahové aj výkonové štandardy do tematických plánov a smerujú k osvojeniu kompetencí. Zamerali sme sa na rozvoj logického myslenia, tvorivosti a samostatnosti žiakov. Čitateľská a iná gramotnosť sa uvedomelo realizovala hlavne na hodinách SJL, ale aj v MAT, humánnych a prírodovedných predmetoch.

V záujme skvalitnenia čítania PK jazykov a MZ na roč. 1.-4. vypracovali metodiku rozvoja a hodnotenia čitateľských schopností žiakov.

Na ročníkoch 1.- 4. to bolo zamerané na čítanie s porozumením, na roč. 5.-9. vyhodnocovania zamerané na techniku čítania sa nekonali. Nie všade sa tomu venovala náležitá pozornosť, niekedy sa to žiaľ, podceňovalo. V čitateľských schopnostiach žiakov sú veľké rozdiely.

S cieľom zlepšiť úroveň čítania žiaci boli vedení k odberu detských časopisov.

Na vyučovacích hodinách sú žiaci vedení k čítaniu veku primeraných kníh.

Laboratórne práce, praktické cvičenia, predpísané písomné práce a kontrolné diktáty boli realizované. Boli vypracované jednotné kritériá na hodnotenie laboratórnych prác, písanie písomností, úpravu zošitov.

            PK telesnej a športovej výchovy vypracovala podrobné kritériá hodnotenia TEV a TSV v roč. 5.-9. venujeme pozornosť necvičiacim a žiaci vyvinuli viac snaživosti na hodinách telesnej. Vyššie je percento cvičiacich a pohybovo aktívnych žiakov.

Jedným z garantov úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu mali byť metodické orgány. Na škole pracovalo 5 PK a 2 MZ. Zaoberali sa zásadnými a aktuálnymi otázkami, ako sú vypracovanie a realizácia UO, využívanie štandardov pri hodnotení vedomostí žiakov, hodnotenia vedomostí žiakov objektivizujúcimi prostriedkami, hodnotenie vstupných previerok, využívanie IKT vo vyučovaní, organizovanie a hodnotenie súťaží a množstvom ďalších problémov. I keď niektoré metodické orgány sa snažili pracovať zodpovedne a vykonali kus užitočnej práce, ich činnosť bola značne rozptýlená, nesústreďovala sa na riešenie podstatných problémov a preto v nej bolo hodne formalizmu. Na základe tohto pohľadu činnosť metodických orgánov má rezervy.

 

Tabuľka č.1.,4.,6.,

 

2/         Správanie tab.č.2

 

Správanie sa žiakov školy hodnotíme ako celkove dobré. Prevažná väčšina žiakov má slušné správanie v škole aj mimo školy. Aj v tomto šk. roku sa vyskytlo niekoľko žiakov, ktorých správanie nebolo v súlade so školským poriadkom. Väčšinou to boli žiaci, ktorí boli výchovne zanedbaní, alebo veľmi benevolentne vychovávaní v domácom prostredí, alebo rodičia na nich výchovne nestačili a preto v týchto prípadoch boli neúčinné aj pohovory pedagógov s rodičmi.

Na začiatku šk. roka všetci žiaci boli oboznámení so školským poriadkom a rodičia na prvej schôdzi RZ. V tomto školskom roku sme sa viac zamerali na pozitívnu motiváciu žiakov. Bolo udelených 38 pochvál jednak triednymi učiteľmi ako aj riaditeľkou školy. Diplomami, knižnými odmenami a inými vecnými darmi na konci šk. roka bolo odmenených 84 žiakov a 7 súťaž. kolektívov.

Prínosom bolo, že sme mali vypracované kritériá na udeľovanie výchovných opatrení.

 

Tabuľka č. 2

 

3/         Dochádzka tab .č 3

 

Hodiny boli vymeškané v prevažnej väčšine kvôli chorobe alebo pre iné závažné rodinné problémy.  Vysoký počet vymeškaných hodín do značnej miery ovplyvnil aj prospech žiakov. Len málo žiakov bolo takých, ktorí sa učivo dôkladne doučili.

 
Tabuľka č.3 – Dochádzka

 

4/         Olympiády, súťaže tab č. 5

 

            Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu bola aj práca s talentovanými žiakmi, ich príprava a účasť na súťažiach rôzneho zamerania. V tejto oblasti dosahujeme dlhodobo dobré výsledky, ktoré tvoria súčasť dobrej vizitky školy.  Súťaživosť je prirodzená vlastnosť detí, pri ktorej sa naučia prekonávať aj prekážky a zažívajú radosť z úspechu. Poskytuje možnosť pozitívnej motivácie za dosiahnuté výsledky. Na škole pracovalo 27 záujmových krúžkov. Tieto výsledky dávajú odpoveď aj na opodstatnenosť podpory záujmovej činnosti vzdelávacími poukazmi. Vďaka patrí všetkým pg. zamestnancom, ktorí vynaložili nielen svoje vedomosti, ale aj úsilie a často aj voľný čas na dosiahnutie výsledkov.

            Tabuľka č. 5

  

5/         Počet zapísaných a prijatých do 1. ročníka                     

 

Šk. rok

Zapísaných žiakov

Prijatých žiakov

2011/2012

45

42

2012/2013

55

54

2013/2014

43

37

2014/2015

49

45

2015/2016

50

49

2016/2017

47

42

2017/2018

42

38

 

 

 

6/         Žiaci končiaci školskú dochádzku na ZŠ

 

Šk. rok

ročník

počet

2011/2012

9. a 8.

42+1

2012/2013

9.a7.

55+1

2013/2014

9.

46

2014/2015

9.

40

2015/2016

9.,8.,7.,6.,5.,

42 +1

2016/2017

9.

41

2017/2018

9.

33

 

  

Umiestnenie žiakov v šk. roku 2017/2018

ŠKOLA

ŠTUDIJNÝ ODB.

UČEBNÝ ODB.

 

 

 

Gymnázium Ľ.J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

4

 

Gymnázium , M.R. Štefánika 16, Nové Zámky

2

 

Gymnázium , Grösslingová 18, Bratislava

0

 

SŠ-Športové gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

0

 

Stredná zdrav. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky

4

 

Stredná zdrav. škola Farská 23, Nitra

0

 

SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo

1

 

Spojená škola - SPŠ elektrotech. Komárňanská 28, Nové Zámky

0

 

SPŠ , Petöfiho 2, Komárno

0

 

Obchodná akadémia , Nám. hrdinov 7, Šurany

1

 

SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

0

 

SOŠ  obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

1

 

SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice

0

 

SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky

5

5

SOŠ technická, Bratislavská cesta 10, Komárno

0

 

SOŠ techn. a mechanizácie, 1. mája 1, Hurbanovo

 

1

SOŠ technická., Nitrianska 61, Šurany

2

 

SOŠ stavebná Nitrinska cesta 61 , Nové Zámky

 

3

Spoj. škola SOŠ, SNP 30 Ivanka při Dunaji

1

 

SUŠ SUŠ scen. Výtvar. Sklenárova 7 Bratislava

1

 

Škola úžit. Výtvar. J.Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

1

 

Súkromné konzer.Gagarinova 13, Topoľčany

1

 

SPOLU:

24

9

Počet žiakov prijatých na jednotlivé stredné školy

Gymnáziá :   6

Súkromná SUŠ: 3

SPŠ  a elektrotechnická : 0

SPŠ : 0

SPŠ stavebná: 1

SOŠ, hotelová akadémia: 1

Obchodná akadémia: 1

Stredná zdravotnícka škola: 4

SOŠ pedagogická: 0

SOŠ      technická   2

SOŠ                         6

Spolu –žiaci na študijné odbory s maturitou: 24                                                      

Učebné odbory :

                           autoopravár: 1

                           stolár:   3

                           kaderník: 3

                           kozmetik : 2

 Spolu – žiaci na učebné odbory končiace výučným listom: 9

Spolu - žiaci postupujúci do 1. ročníka strednej školy: 33

Ostatní žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku:

Spolu končiaci žiaci: 33

Žiaci 5. ročníka :    1 žiačka prestupuje  na 8-ročné gymnázium v Nových Zámkoch.

Výchovná poradkyňa spolupracovala s psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou a v prípade potreby ich aj usmerňovala. Dokumentácia integrovaných žiakov bola kompletná. Výchovné poradenstvo na škole bolo na dobrej úrovni. Proces rozmiestnenia bol dobre organizovaný. Výchovná poradkyňa mala určené konzultačné hodiny pre žiakov aj pre rodičov. Žiaci 9. roč. sa podrobili testovaniu  k voľbe povolania s CPPP a P v Komárne.

  Na informáciu žiakov slúžili nástenné noviny, publikácia „Pred štartom na strednú školu, účasť na dňoch otvorených dverí na stredných školách, účasť výchovnej poradkyne na rodičovských združeniach deviatych tried, žiaci k tomuto cieľu využívali internet.

 

8/         TESTOVANIE 9 a 5 - % úspešnosti

 

V monitore z MAT dosiahli naši žiaci priemerné výsledky, z SJL nadpriemerné.

Výsledky testovania potvrdili celkovú úroveň a prospech žiakov 9.A a 9.B triedy v predmetoch slovenský jazyk a matematika.

 

V percentuálnom hodnotení Testovanie 9:

 

 

slovenský priemer

priemer školy

Rozdiel

SJL

63,0 %

59,3 %

-3,5%

MAT

59,9 %

48,8 %

-7,1 %

 

Testovania sa zúčastnilo 33 žiakov 9.ročníka.

 

V percentuálnom hodnotení Testovanie 5:

 

 

slovenský priemer

priemer školy

Rozdiel

SJL

62,8 %

62,2 %

 +0,4 %

MAT

64,7 %

66,8  %

+2,1%

 

Testovania na zúčastnilo 35 žiakov 5. ročníka

 

IV. ZAMESTNANCI  ŠKOLY  tab. č.7

1/

                                                                Počet

Pedagogickí zamestnanci                                          29

 

                kvalifikovaní                                              29

                nekvalifikovaní                                          0

                na dobu  neurč.                                          29

                začínajúci ped. zam.:                                 0

                uvádzajúci ped.zam                                   0

                učitelia I. stupňa                                        9 všetci kvalif.

                učitelia II. stupňa                                       14 všetci kvalif.

                vychov. ŠKD                                            6 kvalifik

                učitelia na dohodu :                                   3

 

p. kaplán, reform. farárka, evanjelická farárka ,

 

            V.        KONTROLNÁ ČINNOSŤ

 

1/         Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti

     na školský rok 2017/2018

 

·         Úroveň finanančej gramotnosti

·         Úroveň objektívnosti TESTOVANIE

·         ŠSI – Stav a úroveň školskej integrácie v ZŠ 28.5.-30.5.2018.

 

Cieľ kontroly :

 

          zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny, využívanie pracovného času

          získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a vychovávateľov

          získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu

          sledovať proces odstraňovania nedostatkov z predchádzajúceho školského roka so zvláštnym zameraním na plnenie opatrení vyplývajúcich zo zistení štátnej školskej inšpekcie

          získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov, s cieľom zjednocovania kritérií pri klasifikácii, zabezpečiť hodnotenie výchovných predmetov, laboratórnych prác a praktických cvičení podľa vypracovaných kritérií

          sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu

          sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov

·         rozvíjať čitateľskú, prírodovedomia, finančnú a funkčnú gramotnosť

 

Metódy a formy kontroly :

 

a)         Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľka a zástupcovia riaditeľky v spolupráci s vedúcimi MZ a PK budú sledovať :

          plnenie učebných osnov a požiadaviek vzdelávacích štandardov

          dodržiavanie didaktických zásad, úroveň interakcie U – Ž , humanizmus vo vzťahu U – Ž

          využívanie odborných učební, učebných pomôcok a didaktickej techniky so zvláštnym dôrazom na využívanie IKT vo vyučovaní

          úlohy vyplývajúce z inšpekcie – sebahodnotenie žiakov, spätná väzba, rozvoj tvorivosti, samostatnosti, rozvoj čitateľskej gramotnosti, uplatňovanie komunikatívneho princípu v jazykovom vyučovaní

          spôsob a úroveň hodnotenia a klasifikácie žiakov

          dodržiavanie psychohygienických zásad

          plnenie plánu práce školy, plánov MZ a PK

          jasnú formuláciu cieľa vyučovacej jednotky a voľba zodpovedajúcich metód a foriem práce

a)      Dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách

b)      Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom

c)      Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, využívanie

vypracovaných testov

d)     Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ a PK

e)      Spolupráca PK SJL a MAT na roč. 5.-9. s MZ na roč. 1.-4. – so zameraním na plynulý prechod žiakov zo 4. do 5. ročníka

f)       Sledovanie plnenia pracovného poriadku dospelými zamestnancami a školského poriadku žiakmi

g)      Kontrola dokumentácie školy

h)      Triedne knihy

i)        Klasifikačné hárky

j)        Triedne výkazy

k)      Záznamy nepovinných predmetov a záujmových krúžkov

l)        Prehľady o výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD

m)    Plnenie úloh na úseku BOZ, PO, CO

n)      Predpísané písomné práce, kontrolné diktáty, záznamy z laboratórnych prác a praktických cvičení

 

Kontrola práce triednych učiteľov

 

          realizácia triednických hodín

          prenášanie a oboznamovanie s úlohami z porád

          spolupráca s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou a vychovávateľmi v ŠKD

          práca s integrovanými žiakmi

 

Kontrola práce výchovného poradcu

 

Kontrola učební, odborných učební, dielne a telocvične

 

          ochrana a šetrenie majetku školy

Kontrola bezpečnosti a dodržiavania hygienických opatrení.

Kontrola práce administratívnej pracovníčky, školníka, upratovačiek.

 

            Využívanie podmienok školy  (areál školy, ihriská, telocvične, internet, počítače)

            Dodržiavanie rozvrhu hodín v popoludňajších hodinách (nepovinné predmety, záujmová činnosť)

 

 

VI.      PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  ZABEZPEČNIE

 

      Pre kvalitný výchovno – vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. Vvyužívala sa učebňa výpočtovej techniky, a to na vyučovanie informatiky, informatickej výchovy v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov. Na využívanie moderných foriem a metód práce slúžila aj multifunkčná učebňa didaktickej techniky a druhá PC učebňa. Pravidelne sa vyžívala aj učebňa chémie a prírodopisu. Na vyučovanie cudzích jazykov bolo jazykové laboratórium a ďalšie 2 jazykové učebne.

 

    Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy v čiastočne opravenej a vymaľovanej telocvični alebo v športovom areáli.  Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a chodieb školy. Na chodbách boli priebežne aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním živého plota a čistením priestorov sa udržiaval upravený vzhľad.

 

VII.  FINANČNÁ ANALÝZA roku 2017

 

 

Rozbor hospodárenia za rok 2017

 

I. Zdroje financovania výdavkov

 

Štátna dotácia na činnosť školy:                                            618 437,-

Štátna dotácia vzdelávacie poukazy                                       10 817,-

Štátna dotácia na sociálne dávky :                                          1 284,3

Štátna dotácia Dejepisná olympiáda                                          189,54

Dotácia z ÚPSVaR – mimorozpočtový zdroj                         5 248,38

Dotácia mesta                                                                       147 566,-

Príspevok mesta na DU, projekt                                                  182,-

Schválené projekty                                                                    2 759,9

Vlastné príjmy školy                                                               25 518,23

Zberné suroviny – mimorozpočtový zdroj                                2 742,16

Dotácia na lyžiarsky zájazd                                                      3 150,-

Dotácia na školu v prírode                                                        3 300,-

Príspevok na učebnice                                                                   152,-

Odchodné                                                                                  4 636,-

Kredity                                                                                       4 148,-

S p o l u                                                                                  830 130,51

 

  

VIII.   AKTIVITY  A PREZENTÁCIA  ŠKOLY  NA  VEREJNOSTI a podchytené redaktorskou činnosťou školskou TV KONKOLKA a odvysielané v TV Carisma

 

Za vysielaním televízie Konkolka je množstvo tímovej tvorivej práce veľkej skupiny žiakov a učiteľov. Podporujeme prirodzenú snahu detí sa presadiť a rozvíjať prezentačné zručnosti pred hurbanovskou verejnosťou a schopnosti pracovať v teréne. Učiteľ nerobí nič, čo dokážu žiaci, píšu texty, hovoria naspamäť, rozvíjajú svoju osobnosť. Prezentujú prácu celej školy. Niekde v pozadí, za tým je práca nás všetkých.

 

IX.      SPOLUPRÁCA  S INÝMI  ORGÁNMI  A INŠTITÚCIAMI

 

1.            Spolupráca s radou školy bola dobrá. Rodičovské združenie – ako najbližší partner školy, rada školy a rada rodičov podporovala všetky aktivity vedenia školy, zamerané na skvalitnenie materiálnych podmienok školy a aktivity na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Vedenie školy pravidelne predkladalo správy o činnosti, výsledkoch a živote školy.

 

2.              Podobne kladne môžeme hodnotiť aj spoluprácu so zriaďovateľom, a to v starostlivosti a vytváranie vhodných priestorových a materiálových podmienok školy, spolufinancovanie projektov atď.

 

 

3.              Napriek tomu, že v meste máme Špec.PP, v určitých intenciách sa obraciame o pomoc aj na CPPP a P a CŠPP v Komárne. Dlhé roky máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu.

 

4.              Ďalej spolupracujeme so zväzom záhradkárov. Zväz poskytuje každoročne dotáciu na  činnosť záujmových krúžkov. Dobrá je spolupráca so ZŠ s VJM v meste, cirkvami, CVČ, krízovým strediskom, strednými školami a materskou školou.

 

 

5.              Výborná je spolupráca s CVČ, Mestskou políciou, Dobr. Hasičským zborom, Červeným krížom, Domovom dôchodcov, Materskými školami, PZ, Dopr. políciou v Komárne

 

            X.        NÁVRHY OPATRENÍ

 

             Na veľmi dobrej úrovni sú preventívne výchovne aktivity školy ako environmentálna výchova, dopravná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, protidrogová prevencia a prevencia proti šikane a kiberšikane. Škola organizuje veľké množstvo podujatí s výchovným zameraním, čím sa spestrí život detí v škole. Dobre boli organizované voľnočasové aktivity detí - ako nepovinné predmety, záujmová činnosť, prístup k internetu a pod. Veľmi dobré sú výsledky školy v práci s talentovanými žiakmi, dosiahnuté umiestnenia vo vedomostných a iných súťažiach aj vo vyšších kolách aj v rámci okresu a kraja.

 

Dobrá je starostlivosť o integrovaných a problémových žiakov, zabezpečený je psychologický a špeciálnopedagogický servis priamo na škole a CPPPaP. Škola dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, absolventi školy úspešne pokračujú v štúdiu na stredných školách.

 

-          Medzi oblasti našej práce, ktoré bude potrebné v budúcnosti skvalitniť patrí: činnosť metodických orgánov, ich zapojenie do kontrolného systému a lepšie využitie ich poradenskej činnosti. Lepšia propagácia na webovom sídle školy.

 

-          dôslednejšie uplatňovanie spätnej väzby na vyučovacích hodinách a sebahodnotenia žiakov

-          výsledky rokovaní pedagogických rád pretlmočiť do ŠKD vychovávateľkám

-           prevládajúce klasické formy vyučovania, mali by sme vyučovať objavnými formami práce mimo klasickej triedy a priblížiť žiakom praktický život

-          nedostatky v úprave písomností žiakov

-          využívanie existujúcich IKT a fondu pomôcok na spestrenie vyučovacích hodín aj v ŠKD

-          výchovno-vzdelávacie ciele vyuč. hodiny zosúladiť s uč. osnovami-výkonovými štandardami

  

XI.                   RÓZNE  

 

Záver:

 

Zohľadniac pozitívne stránky, našej výchovno-vzdelávacej činnosti, nedostatky, ktoré sa v nej vyskytli, ako aj vlastné poznatky a postrehy, môžeme konštatovať, že to bol úspešný rok, ktorý dobré meno našej školy podporil a potvrdil a je dobrým východiskom pre úspešnú prácu v budúcom školskom roku.

 

 

 

Správa bola prejednaná :

-          pedagogickou radou dňa   02.10.2018

 

-           radou školy dňa  18.10.2018

 

  

 

Mgr. Nataša Ďurišová

                                                                                                                riaditeľka školy

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA   ZŠ HURBANOVO   NÁM:  KONKOLYHO-THEGE Č.2