naše úspechy

Kontinuálne vzdelávanie

Základná škola Námestie Konkolyho-Thege č.2 HURBANOVO

Plán kontinuálneho vzdelávania

 

Názov organizácie:

Základná škola Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo

Sídlo organizácie:

Nám. Konkolyho – Thege č. 2, 947 01 Hurbanovo

Štatutárny zástupca:

Mgr. Marta Kováčová

Zriaďovateľ:

Mesto Hurbanovo

Kontakt:

telefón: 035/ 760 46 60

fax:035/760 4060

e-mail: zs.hurbanovo@gmail.com

www.zshurbanovo.sk

Počet zamestnancov: 53

Read More

 

1. Legislatívne východiská

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca

– riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a s vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

 

2. Ciele

Hlavný cieľ 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

Súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca je:

-         Schopnosť inovovať obsah a metódy vyučovania,

-         skvalitniť výstupy výchovnovzdelávacieho procesu,

-         byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike

Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.

 

3. Druhy kontinuálneho vzdelávania:

a/ Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

bAktualizačné vzdelávanie poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu k vykonania atestácie. Za tento typ vzdelávania sazískavajú kredity.

c/ Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za tento

typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

dŠpecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom  je triedny učiteľ, výchovný poradca,  kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom,  napríklad špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

e/ Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru,  ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

f/ Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

1. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,

2. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálnopedagogická“

spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,

3. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

Základná škola Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.

 

4. Situačná analýza školy:

Škola  zamestnáva kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období absolvujú, podľa individuálneho zaradenia, adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania.

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho odborného rastu sa javí ako dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby školy ako zariadenia, ktoré má svoj rozpočet a potreby organizačného zabezpečenia.

 

 

5. Profilácia školy

ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo je plneorganizovaná základná škola s počtom žiakov 380, ktorí sa vzdelávajú v 19 triedach. Škola bola otvorená v r. 1923 a je prevádzkovaná v troch budovách, ktoré sú postavené na vyše 1,8 ha pozemku v strede mesta.

Školu navštevujú žiaci zo 7 mestských častí ako aj z Bajču, Vlkanova, Martoviec, Svätého Petra, Imeľa.  Škola potrebuje v priemere okolo 30 pedagogických pracovníkov a školského psychológa.

Okrem plánu práce na príslušný školský rok má škola vypracovaný školský

vzdelávací program ISCED 1 a 2  v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa bude postupne dopĺňať.

Školský vzdelávací program školy so zameraním podľa zvoleného učebného

plánu - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, telesnej výchovy, informatiky, ako aj ďalších predmetov (  viď. Rámcový plán ).

Súčasťou nášho vzdelávacieho programu je aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami ( začlenení žiaci).

 

6. Strategická vízia školy

Premena školy na otvorenú inštitúciu pre celú komunitu, v ktorej sa budú vzdelávať deti sa odrazila aj v príprave pedagogických zamestnancov. Prácu celého pedagogického zboru je potrebné orientovať tak, aby sme pripravili žiakov,  ktorí získajú všetky vedomosti a zručnosti potrebné pre život, ktorí sa vedia uplatniť na vyšších stupňoch škôl a v budúcom zamestnaní.

Budeme ich viesť k tomu, aby vedeli tvorivo myslieť, rešpektovať sa navzájom,

komunikovať medzi sebou, aktívne vyhľadávať potrebné informácie a celoživotne sa vzdelávať.

Východiská:

V školskom roku 2015/16 pedagogickí zamestnanci absolvovali 32 školení v rámci kontinuálneho vzdelávania. Najväčší záujem bol o aktualizačné vzdelávanie ( 14 absolvovalo Nenásilnú komunikáciu v priestoroch školy za účasti 6 kolegov zo SPŠS, 10 Tvorbu ŠkVP, 4 Overovanie kompetencii z IKT). Celkový počet získaných kreditov k 15. septembru 2016 je  210.

Očakávaný proces:

Požiadavky na ďalšie vzdelávanie v nastávajúcich školských rokoch budú predkladané zo strany pedagógov v osobných plánoch profesijného rastu. Pedagogický kolektív má permanentný záujem o rôzne formy ďalšieho vzdelávania. Svoj záujem o rôzne formy vzdelávania v školskom roku 2011/12 prejavilo viacero pedagogických zamestnancov. Zúčastniť sa kontinuálneho vzdelávania chce 23 zamestnancov školy, predovšetkým formou priebežného a aktualizačného vzdelávania ( Využitie IKT vo vyučovaní, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese a Tvorba školských testov). Funkčného inovačného vzdelávania sa zúčastňuje jeden zamestnanec školy.

Zamestnanci deklarujú záujem zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít aj mimo kontinuálneho vzdelávania, predovšetkým účasťou na ďalších vzdelávacích podujatiach organizovaných Metodicko – pedagogickým centrom v Bratislave, Komárne, Nitre. Koordinátori jednotlivých školských projektov sa budú zúčastňovať vzdelávacích aktivít organizovaných vyhlasovateľmi projektov. U členov pedagogického kolektívu je prítomný potenciál na samovzdelávanie, predovšetkým v oblasti inovačných metód vo vyučovaní a zlepšenia zručností vo využívaní IKT.

Zaradenie ďalších pedagogických zamestnancov na vzdelávanie bude postupne

realizované podľa ich záujmu a potrieb školy. Predpokladáme, že počet zamestnancov zúčastňujúcich sa kontinuálneho vzdelávania v nastávajúcich školských rokoch bude približne na rovnakej úrovni ako v školskom roku 2015/16. Vzdelávanie budeme riadiť spôsobom, aby bolo zmysluplné pre školu aj pedagogického zamestnanca. Budeme vykonávať poradenskú činnosť pre pedagógov, aby vopred vedeli, ktoré školenia sú potrebné z pohľadu školy.

 

7. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017

Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný na základe podkladov legislatívy, zahrnutej v nasledujúcich dokumentoch:

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky c. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Plánovanie kontinuálneho vzdelávania

Plány kontinuálneho vzdelávania budú vychádzať z plánov predmetových komisií a osobných plánov profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie týchto plánov bude prebiehať trojstupňovým modelom.

1. Pedagogickí zamestnanci vo svojich osobných plánoch profesijného rastu budú deklarovať svoj záujem o rôzne typy aktivít a formy vzdelávania.

2. Tieto osobné plány budú konzultované v rámci predmetových komisií, aby sa

zosúladili s potrebami jednotlivých predmetov.

3. Osobné plány budú analyzované vedením školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného vyučovania a aktuálnych potrieb školy.

Systém merania a kontroly

1. Vedenie školy a vedúci predmetových komisií budú sledovať

nasledovné ukazovatele:

-  umožnenie kontinuálneho vzdelávanie proporčne medzi členmi PK a PK navzájom tak, aby vzdelávací proces učiteľov nenarušil vo významnej miere vzdelávací proces žiakov,

-    aký je prínos vzdelávacieho procesu pre pedagogického zamestnanca,

-    aký je prínos vzdelávacieho procesu pre daný predmet a vyučovací proces,

- aktívne uplatňovanie nadobudnutých poznatkov a zručností vo  výchovnovzdelávacom procese,

-    poskytnutie informácií zo školenia ostatným členom predmetovej komisie.

2. Sledovanie bodov podľa predchádzajúceho zoznamu bude vykonané

nasledovným spôsobom:

-   autoevalvácia (správa o školení podaná na zasadnutí predmetovej komisie

-  vlastné zhodnotenie školenia, správa je súčasťou zápisnice z predmetovej komisie),

- vyhodnotenie školení za školský rok z daného predmetu predsedom predmetovej komisie, toto vyhodnotenie je súčasťou hodnotiacej správy predmetovej komisie,

- dotazníky (zistiť využiteľnosť a užitočnosť nadobudnutých vedomostí a zručností, ako boli využité v procese vyučovania).

3. Činnosti uvádzané v bodoch 1 a 2 sa budú realizovať z nasledovných dôvodov

- zistiť prínos školení pre zamestnanca a vzdelávanie v škole,

- zistiť využitie nových informácií v procese vzdelávania,

- podanie spätnej väzby inštitúciám, ktoré realizujú vzdelávanie. 

8. Flexibilita a fluencia vzdelávania

Plán kontinuálneho vzdelávania budeme každý rok vyhodnocovať z dôvodu

a) získať východisko pre skvalitnenie edukačného procesu v škole

b) získať spätnú väzbu s následnou korekciou edukačného procesu

 

Sledované oblasti:

a) ako sa prejavila účasť učiteľov na vzdelávaní v kvalite edukačného

procesu

b) aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania ( napr. uplatňovanie

získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe,

schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému...)

 

Nástroje sledovania:

a) hospitácie

b) autoevalvácia

c) dotazníky

 

Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

Pedagogickí zamestnanci

Učitelia

31

Vychovávatelia

7

Pedagogickí asistenti

0

Odborní zamestnanci 0 

Nekvalifikovaní zamestnanci 0 

2. Analýza podľa kariérového stupňa

Kariérový stupeň

 

začínajúci

 

samostatný

 

s  1. atestáciou

 

s  2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec  (PZ)

1

7

22

2

 

Odborný zamestnanec (OZ)

0

0

0

0

3. Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

Triedni učitelia 19 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca 0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 0

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru 6 ( Ďurišová, Vasová, Rolníková, Valachová, Tóth, Bognerová) 

Koordinátor informatizácie 1 Kurjatková Lásiková

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 0 

Odborný zamestnanec špecialista

Uvádzajúci odborný zamestnanec 0 

Supervízor 0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec

Riaditeľ  1 Kováčová M.

Zástupca riaditeľa 2 Ďurišová, Jóbová

Vedúci vychovávateľ 1 Moravčíková

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP 0

4. Druhy kontinuálneho vzdelávania

Adaptačné

 

Špecializačné

5 Kling, Bognerová, Pichňová, Hajmásyová, Holotová

Funkčné

 

Aktualizačné

23 + 23 + 6 osôb

Vlastné aktualizačné

 

Prípravné atestačné

 

Inovačné

 

Špecializačné inovačné

 

Funkčné inovačné

 

Kvalifikačné

 

Škola:  ZŠ Nám. Konkolyho _ Thege č. 2 Hurbanovo

Školský rok: 2016/17

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:

Aprobácia (pracovné zaradenie):

 

Ciele profesijného rastu: 

1.

 

2.

3.

Konkrétne aktivity:

1.     Vzdelávanie

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov 

Splnenie

1.

             

2.

             

3.

             

 

Úlohy:

 

Úloha 

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

Dátum:                                                                                                                        Podpis zamestnanca:

 

Plán kontinuálneho vzdelávania (pedagogických, odborných) zamestnancov na školský rok 2011/12 

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet €   * 

1

                       

ukončené

             

pokračuje

2

                       

prihlásený

               

3

                         
                 
                 

4

 

 

 

 

 

 

                   
                 
                 

5

                         
                 

6

                         
                 

Poznámka: *Predpokladaný rozpočet uvádzať len pri vzdelávaní, pri ktorom sa uplatňuje náhrada funkčného platu v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.