naše úspechy

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Renáta Beneková

Konzultačné hodiny:  streda  14.00 – 16.00

Tel. číslo: 0901 706 533

Konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode.

Kancelária: 1. poschodie, miestnosť č. 4, hneď za kanceláriou riaditeľky školy

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

Práca so žiakmi:

Hlavnú náplň tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Sú to žiaci so zdravotným postihnutím, s vývinovými poruchami ( dys- poruchy, ADHD, ADD), s poruchami správania, s dlhodobo chorými  a oslabenými ako aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a nadanými. Pracuje s nimi:

  • individuálne - v učebni školského špeciálneho pedagóga, kde je reedukácia zameraná  na zmiernenie vplyvu poruchy, postihnutia na vzdelávacie výsledky, hodiny sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity,
  • individuálne – priamo na vyučovacej hodine,
  • skupinovo – poskytovanie žiakom terapeuticko - rehabilitačných  služieb.

Spolupráca s rodičmi:

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť v rámci konzultačných hodín, alebo podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa, kompletizácia povinnej dokumentácie  a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spolupráca s učiteľmi, školským psychológom, výchovným poradcom:

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych a predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP, každoročne vytvára individuálne vzdelávacie plány, do ktorých sa premietajú špecifické problémy žiakov vyplývajúce z ich diagózy, priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb:

Špeciálny školský pedagóg koordinuje proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta - CPPaP.