naše úspechy

Výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca: Mgr. Denisa Sovičová

 

Konzultačné hodiny: STREDA :  od 14.00  do 16.00

                                 ostatné dni: podľa dohody

                                 

Číslo telefónu: 0908 153 033

e-mail: d.sovicova@gmail.com

           

Profesijná orientácia

Informácie pre žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ

 

Termíny:

Testovanie 5 -2018                                 21. november 2018           

Testovanie 9 – 2019                                 3. apríl 2019    

 náhradný termín (testuje sa v Nitre)                                                 16. apríl 2019          

 

Termíny podania prihlášok na stredné školy:

Na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu podáva zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi ZŠ do februára 2019

 

Na ostatné študijné a učebné odbory  podáva zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi ZŠ do . apríla 2019

 

Termíny prijímacích skúšok:

Talentové skúšky (na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu vrátane bilingválnych gymnázií, prípadne iných bilingválnych stredných škôl) termín určí stredná škola od 25. marca do 15. apríla 2018

  

1. kolo prijímacích skúšok

(na ostatné študijné a učebné odbory a 8-ročné gymnáziá)         . máj 2019   a   . máj 2019

2. kolo prijímacích skúšok                                                         . júna 2019

  

Prihlášky na stredné školy

Žiaci si môžu podať dve prihlášky na dve rôzne školy alebo na dva rôzne odbory na tej istej SOŠ. Ak sa chce žiak prihlásiť na SOŠ s talentovou skúškou, môže si podať ďalšie dve prihlášky na tieto školy.

 

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky z profilových predmetov daného odboru SOŠ bude robiť každý žiak, ktorý sa hlási na študijný odbor s maturitou.

 

Pri prijímaní na SOŠ sa berú do úvahy : (každá SOŠ si stanovuje vlastné kritériá prijímania žiakov)

  • výsledky prijímacích skúšok (okrem 3-ročných učebných odborov)
  • prospech na ZŠ – koncoročné známky od 6. ročníka  po polročné známky 9. ročníka,

          na niektorých školách iba z 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9.  ročníka

  • výsledky Testovania 9 -2019
  • úspechy na predmetových olympiádach a súťažiach v okresných, v krajských a v celoslovenských kolách

 

Informácie o stredných školách

  • Informácie o všetkých školách Nitrianskeho kraja získate na www.unsk.sk alebo

      priamo na webovej stránke školy.

  • Informácie o naplnenosti škôl (koľko žiakov sa hlási na daný odbor) získate na

      www.svs.edu.sk